Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

novinky

Oznámení ředitelky školy

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o zvážení omezení brigád a hromadných akcí Vaších dětí v tomto období. Víme, že to není jednoduché, ale rádi bychom co nejvíce eliminovali možnost nákazy žáků, abychom se vyhnuli případné karanténě. Děkuji za pochopení.
MgA. Janka Šteindlerová ředitelka školy.

Přípravné výtvarné kurzy

Všem zájemcům o studium na naší škole nabízíme možnost navštěvovat přípravné výtvarné kurzy vedené renomovanými akademickými malíři. Zájemci si tak zvýší svoji šanci na přijetí a usnadní si celé talentové zkoušky, neboť přípravu budou moci konzultovat s odborníkem.
Kurzy se budou konat od 22. 9. 2020 každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin a potrvají až do prosince 2020.
V případě většího zájmu budou kurzy probíhat ještě každou středu od 15.00 hodin.
Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2000,- Kč.
Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
Zájemci se mohou od 7. 9. 2020 hlásit na telefonním čísle 242446615 nebo e-mailové adrese info@gape.cz

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

Hygienická stanice hl. města Prahy s účinností ode dne 14. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádná opatření při epidemii na území hl. města Prahy spočívající v :
zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných vnitřních prostorech ( např. chodby, WC ) budov škol.

Stipendium

Žáci, kteří splnili podmínky pro získání stipendia, ať si podají žádost ( pokud tak ještě neučinili ) do 15. 9. 2020. Stipendium se vyplácí po 22. 9. 2020

Adaptační kurz 1.V

Žáci 1.ročníku se zúčastňují adaptačního kurzu v Jizerských horách.

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy Vasila Stanka RODINNÝ PORTRÉT

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy Vasila Stanka RODINNÝ PORTRÉT, které se koná ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 19 hodin v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.

Vasil Stanko (*1962 Myjava, Slovensko) prezentuje svoji tvorbu v Leica Gallery Prague formou samostatné výstavy poprvé. Autor připravil výstavní kolekci, kterou dává najevo, že umění se dosud nezříká vyjadřování příběhů v klasickém žánru skupinového portrétu. V tvůrčím záměru Stankova cílevědomého utváření díla je možné sledovat spojování dvou obsahových rovin, kde v jedné vytváří stylizované kompozice a v druhé zaznamenává reálný prostor, jako dokument v daném čase. Tímto spojením potom dochází v takto zachycované situaci k ještě většímu vnitřnímu obohacení. Rodinu (v kontextu názvu výstavy) autor chápe jako soudržný kolektiv, zastávající roli základu širšího společenství. A v tomto ohledu získává jeho fotografický projekt v průběhu let na sociální závažnosti. Cyklus Rodinný portrét zahrnuje portréty osobností z oboru kinematografie, architektury, politiky, školství, zdravotnictví, sportu či podnikání, avšak hlavní inspirací zde nejsou profese modelů, ale spíše psychologická stránka realizací a zájem fotografovaných otevřít se performanci coby předpokladu zobrazení vznikajícího bez přílišné sebekontroly.

Soubory ke stažení

ikonka ePozvanka MgA. Stanko  (273.431 Kb)


 

Soutěž o nejhezčí návrh designu knihobudky

Na jaře letošního roku vyhlásil starosta městské části Praha - Libuš pan Mgr. Jiří Koubek soutěž o nejhezčí návrh designu knihobudky. V době distanční výuky se této soutěže zúčastnili i žáci naší školy. V soutěži zvítězila Elizabeth Lázňovská ( 4.ročník) a návrh Vitauta Viarbitského (4.ročník) si vybral starosta Dolních Měcholup. Oběma vítězům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla od 1. 9. 2020
viz znění níže

Hygienická a protiepidemická pravidla 

Pravidla nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření zavedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Osoby s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergie, mohou do školy vstoupit pouze v případě, že prokáží lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí.
U vstupu do budovy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 - 30 sekund umyje ruce teplou vodou a 
mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po
celou dobu pobytu ve škole.
Žáci se v prostorách školy neshlukují a dodržují rozestupy (min. 1,5 m).
Žáci se bez závažných důvodů nenavštěvují ve třídách.
Vyučující zdůrazňují žákům zásady osobní a respirační hygieny.
Vyučující provádí časté a intenzivní větrání učeben a využívaných prostor školy během vyučovací hodiny i o přestávkách.
Úklid a dezinfekce probíhá několikrát denně.

Zahájení školního roku

Milí žáci,
nový školní rok slavnostně zahájíme 1. 9. 2020
1. ročník od 9:00
2. - 4. ročník od 11:00
Na všechny se těšíme.
Organizace 1. týdne
1. 9. slavnostní zahájení
1. ročník A.K. v Jizerských horách 2.9 - 6. 9.
2. 9. 2. - 4. ročník - třídnické práce,
3. 9. 2. - 4. ročník - výuka dle rozvrhu

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům umělecké školy G.A.P. education střední škola s.r.o.

Maturita 2020

V termínu 4. až 8. 6. 2020 probíhají na naší škole ústní maturitní zkoušky. Přejeme všem žákům úspěšné zakončení zkoušky dospělosti.

Krásné prázdniny

Všem žákům a pedagogům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a skvělých zážitků. Těšíme se na shledání v novém školním roce.
Vedení školy

Maturity 4.V. - obhajoba praktické maturitní zkoušky

Dne 26. 5. 2020 zahájili žáci obhajobu praktické maturitní zkoušky oboru 82-41-M/05 Grafický design.

Podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole v době konání maturitní zkoušky

(vydáno v souladu s materiálem MŠMT Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020)

Cesta do školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáka vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek, šál)
• Dodržení odstupů dva metry
Příchod ke škole
• Žáci se před školou neshromažďují ve skupinách
• Žáci přicházejí ke zkoušce ve stanovený čas a plynule se přesouvají do budovy
Vstup do školy
• Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
• Žáci odevzdají při vstupu do budovy před konáním maturitní zkoušky čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit
• Žáci patřící do rizikové skupiny informují o této skutečnosti vedení školy nejpozději do 22. 5. 2020, bude řešen individuální přístup z hlediska ochrany zdraví
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
Didaktické testy
• Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou
• Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první a budou rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken
• Žáci se rozmístí ve třídách do lavic po jednom s dostatečnými rozestupy
• Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku, po tuto dobu nemusí mít nasazenou roušku ani pedagog
• Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku
Ústní zkoušky
• Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se předchozí důkladné umytí rukou
• Maximální počet osob ve třídě je 15
• V místnosti, kde probíhán ústní zkouška, jsou přítomni členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák
• V průběhu ústní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku
• Pro ústní zkoušku je vhodné zachovat rozestup dva metry, při bližším kontaktu se musí nosit roušky
• Při sejmutí roušky si ji žáci ukládají do sáčku
• Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice)
• Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby

 

Nový termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka - do 18. 5. 2020

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do pondělí 18. 5. 2020, pokud tak neučinil do 31. 3. 2020. Odevzdal-li žák seznam do 31. 3., může jej změnit a odevzdat nový do 18. 5. 2020.

Vysvědčení 4.V

Ročníkové vysvědčení žákům 4.V bude vydáno 29. 5. 2020.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Formulář o čestném prohlášení si můžete stáhnout na http://www.gape.cz/skola/maturita/

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

...............................................................................................................................................................

datum narození: ...................................................................................................................................

trvale bytem: ........................................................................................................................................

 

 

1. Prohlašuji, že se u  výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V .......................................

 

Dne ...................................                                                         
                                                                                                     ..........................................................................................

                                                                                                        Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
                                                                                                                                              nebo
                                                                                                                   Podpis zákonného zástupce nezletilého

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Sdělení o podmínkách osobní přítomnosti ve škole pro žáky 4. ročníku pro období od 11. 5. 2020

Sdělení o podmínkách osobní přítomnosti ve škole pro žáky
4. ročníku pro období od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020Cesta do školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek, šál)
• Dodržení odstupů dva metry
Příchod ke škole a pohyb před školou
• Žáci se před školou neshromažďují ve skupinách
• Žáci průběžně přicházejí a plynule se přesouvají do budovy
Vstup do školy
• Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školy
• Žáci se nezdržují v místech určených k odložení oděvu a přezutí déle, než je nezbytně nutné
V budově školy
• Během pohybu ve společných prostorách je vhodné dodržování dvoumetrových odstupů a je nutné nasazení roušky
Ve třídě
• Po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
• Žáci jsou rozděleni do skupin. Maximální počet žáků ve skupině je 15, o zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitelka školy
• Je dodržena zásada jeden žák v lavici
• Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry
• Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě
• Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svoji roušku do sáčku
• Ve třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy

Podezření na možné příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti), nesmí do školy vstoupit
• Pokud žák nebo zaměstnanec školy vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu
• O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici
Úklid školy
• Před znovuotevřením školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor
• Zvýší se frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místo dotyku rukou
• Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou kliky dveří, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, podlahy, WC
Osoby s rizikovými faktory
• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
• Onemocnění srdce a velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze
• Porucha imunitního systému
• Těžká obezita
• Farmakologicky léčený diabetes mellitus
• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dialýzu
• Onemocnění jater
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
• Zletilý žák zváží rizikové faktory. Pokud patří do rizikové skupiny, rozhodne se s tímto vědomím o účasti ve škole
• Při prvním vstupu do školy předloží žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
a) Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
b) Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti)

Celé znění hygienických pokynů pro školy a školská zařízení najdete na stránkách MŠMT

 

Provoz ve škole od 11. 5. 2020

11. 5. - 22. 5. 2020 - praktická maturitní zkouška 4. ročníku
11. 5. - 29. 5. 2020 - po dohodě s vyučujícím - skupinové konzultace k
maturitním předmětům

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Podle Vyhlášky ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se zohlední:
a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy nebyla zakázaná osobní přítomnost žáků ve výuce (tj. do 10. března 2020)
b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
c) hodnocení výsledků vzdělávání za první pololetí školního roku 2019/2020
d) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
e) samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
f) četba související se zadanými úkoly
g) portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům formulovat výsledky, kterých dosáhli

Do zameškaných hodin se započítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Celé znění Vyhlášky najdete na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Odborné praxe žáků 3.V

Ve dnech 17. 4. - 24. 4. 2020 konají naši žáci odborné praxe

Žáci 3. ročníku obor Grafický design v těchto dnech vykonávají v různých firmách odbornou praxi. Jejím cílem je seznámit se s organizační strukturou společnosti, s různými postupy práce, poznat nová tvůrčí, technická a technologická řešení, marketingový přístup k trhu, pracovněprávní vztahy ve společnosti a zaměření se na strategii společnosti vzhledem k propagaci výrobků a služeb

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogům, žákům, rodičům i administrativním pracovníkům za spolupráci při distančním vzdělávání v této pro nás všechny nelehké situaci.
Věřím, že toto období zvládneme ve zdraví.
Ještě jednou velké díky.

MgA. Janka Šteindlerová
ředitelka školy

Upozornění MŠMT ohledně koronaviru COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!

Exkurze v DOX - Petr Sís: O létání a jiných snech

Dne 17. ledna se 2.V účastnila výstavy Petra Síse v galerii DOX na tému " O létání a jiných snech. Výstava je úžasná a studentky a studenty velmi zaujala. Výstava krásných, něžných ilustrací s mrazivým obsahem a skvělých koláží je plná překvapení a také jsme zhlédli animované filmy Petra Síse.

Veselé Velikonoce

Vedení školy přeje v této těžké době našim pedagogům, žákům i rodičům šťastné a veselé Velikonoce, plné pohody a zdraví.

Vernisáž MgA. Jindřicha Hájka

MgA. Jindřich Hájek vystavuje na vernisáži v Rock Cafe Praha. Výstava probíhá na Národní třídě 20 do 8. března.

Výstava Modrého klíče v Café Alternatif

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na tradiční výstavu výtvarných prací uživatelů Modrého klíče v prostorách Café Alternatif (viz přiložený plakátek). Setkání s tvůrci proběhne ve středu 11. března 2020 od 16,30 hodin.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Modrý klíč o.p.s.
Radovan Netušil

Výstava

Galerie ASP v Katovicích Rondo Sztuki pořádá fotografickou výstavu na tému Československo 80 - tých let. Výstavy se zúčastňuje i náš pedagog Mgr. Vasil Stanko.

Výsledky přijímacího řízení oboru 82-41-M/05 - Grafický design pro školní rok 2020/2021

Soubory ke stažení

ikonka Přijatí uchazeči ročníku 2021/2020  (134.841 Kb)

ikonka Oznámení výsledků talentové zkoušky - poučení  (410.519 Kb)


 

Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na JUBILEJNÍ 100. výstavu s názvem „MÍSTO V SRDCI“.

Slavnostní zahájení se uskuteční
ve čtvrtek 20. února 2020 od 17.00 hodin.

Mimořádná událost v Galerii Modrého klíče se uskuteční se
slavnostním a více než jindy bohatším doprovodným kulturním
programem. V úvodu vernisáže uslyšíte a uvidíte pásmo
mariánských skladeb společenství Cantio a poté bude
následovat vystoupení kouzelníka a iluzionisty Pavla
Dolejšky. Účinkující umělci a přátelé Modrého klíče přijdou tak
vzdát hold modroklíčovským výtvarníkům a společnému
projektu za hezčí a barevnější svět pro všechny.
Hlavním protagonistou bude tentokrát jeden z nejvýraznějších
modroklíčovských výtvarníků Jakub Javůrek. Nebude však sám,
o prostor galerie se podělí s dalšími
modroklíčovskými umělci. Přijďte se potěšit
slavnostní atmosférou plnou hudby, kouzel,
milých setkání a najděte své Místo v srdci. ☺
Výstavy v Galerii Modrého klíče podporují
granty MČ Praha 12 a MČ Praha - Libuš.

Žádost o stipendium

Studenti, kteří splnili podmínky pro výplatu stipendia, ať si podají žádost nejpozději do 7. 2. 2020

STIPENDIJNÍ ŘÁD
Prospěchové stipendium se poskytuje na následující pololetí, splní-li žák podmínky stipendia v předcházejícím klasifikačním období.
Stipendium ve výši 30 % školného na pololetí je poskytováno při průměru klasifikace 1,0.
Stipendium ve výši 20 % školného na pololetí je poskytováno při průměru klasifikace do 1,25 včetně.
Stipendium ve výši 10 % školného na pololetí je poskytováno žákům při průměru klasifikace do 1,5 včetně.
Žák nesmí v daném období závažně porušit školní řád, mít neomluvenou absenci a horší známku než chvalitebnou.
Žádost o stipendium (potvrzenou třídním učitelem) předloží žák řediteli školy za 1. pololetí nejpozději do konce měsíce února školního roku a za 2. pololetí nejdéle do konce září následujícího školního roku.
Finanční odměna 2 000,- Kč za maturitní vysvědčení se vyplatí žákovi, který má na maturitním vysvědčení průměr známek 1,0.
Finanční odměna 1 000,- Kč za maturitní vysvědčení se vyplatí žákovi, který má na maturitním vysvědčení průměr známek do 1,5 včetně.

Jarní prázdniny

Příjemné prožití jarních prázdnin ( 17.2. - 23. 2. 2020 ) Vám přeje vedení školy. Po dobu jarních prázdnin bude sekretariát otevřen od 8:00 do 13:00
V případě potřeby spojení nebo návštěvy sekretariátu zavolejte na tel. 733161121 ( údržba IT mimo kancelář ).
Stipendium se bude vyplácet 25. 2. - 28. 2.2020

Exkurze ve Veletržním paláci

Ve středu 8. ledna 2020 se žáci 3.V zúčastnili s panem MgA. Kadlecem výstavy ve Veletržním paláci.Výstava První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou obrazy a plastiky předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatskoruských umělců. Expozice představuje umění a graf. design prostřednictvím tehdejších stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry.

Soutěž REGION 2020

Ve středu 29. ledna se někteří žáci naší školy zúčastní v Plzni soutěže
REGION 2020. Jedná se o soutěž v odborných dovednostech uměleckých oborů - kresby busty, tvorby plakátu, fotografie a animace. Přejeme jim hodně štěstí.

Pololetní prázdniny

V pátek 31. 1. 2020 začínají pololetní prázdniny (do 2. 2. 2020). V pátek 31. 1. 2020 bude sekretariát otevřen od 8:00 do 13:00 hod. Přejeme naším pedagogům a žákům příjemně strávené prázdniny.

Maturitní ples 2020

Dne 10. ledna měla 4.V Maturitní ples V Paspovém sále.

Klauzurní práce 1. pololetí 2019/2020

Výběr nejlepší tvorby výtvarných děl žáků 1.V, 2.V, 3.V a 4.V

Exkurze v tiskárně PRINCO s.r.o. – Praha

Dne 7. ledna 2020 navštívili studenti 2. ročníku tiskárnu PRINCO pod vedením Ing. Janovského. Viděli jsme průmyslové digitální tiskárny středního a velkého formátu, vyřezávací plotr, pětibarvový ofsetový stroj, zařízení na vazbu šitou drátem (V1) a na lepenou vazbu (V2), řezačku, kapsovou i nožovou falcovačku, baličku do smrštitelné fólie.
Ve středu 8. ledna 2020 se žáci 3.V zúčastní s panem MgA. Kadlecem výstavy ve Veletržním paláci.

Talentové zkoušky

V úterý 7. ledna a ve středu 8. ledna se na naší škole konají talentové zkoušky. Na všechny přihlášené žáky se těšíme a přejeme jim hodně štěstí.

Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na 99. výstavu „ČERNOBÍLÝ SVĚT“.

Slavnostní zahájení se uskuteční
ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 17.00 hodin.

IX. středoškolský sněm hlavního města Prahy

Dne 16. prosince 2019 se uskuteční již IX. zasedání Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Zasedání se účastní i naše studentky. Tentokrát se zaměříme na projekty SmartCities a jednotlivé projekty napříč Prahou.

Pokračování workshopu animace

Připravujeme pokračování workshop animace pod vedením MgA. Barbory Dlouhé.

Animace je možno si prohlídnout ve Fotogalérii - video-animace nejnovější dílo od Míši Rohanové Gape animation

Přání příjemného prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.

Vážení pedagogové, vážení studenti, přeju Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.
Vaše Janka Šteindlerová

Modrý klíč Vás zve na Tradiční vánoční setkání.

Modrý klíč Vás zve na Tradiční vánoční setkání, které se uskutoční ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 14.00 hodin.

PROGRAM
V֠֠֠֠e 14 h v prostředí staročeského vánočního jarmarku
na zahradě areálu dílen zahájíme program slavnostním
křtem nového fyzioterapeutického přístroje BTL-4000.
V֠֠֠֠ůně čerstvých oplatek, živý Betlém a bubenická
performance Petra Šušora Vás pozvou k aktivní účasti.
O֠֠֠֠d 16 h zahraje hudební skupina Aštarband k poslechu
i společnému zpěvu koledy a k tanci oblíbené písničky
na přání.
O֠֠֠֠d 17 h Vás zveme na poslední letošní vernisáž v Galerii
Modrého klíče a setkání s autory, kteří zde vystavovali
během roku. Výstava se jmenuje ČAS.
V֠֠֠֠ průběhu celého odpoledne podáváme malé
občerstvení včetně ochutnávky tradičního cukroví a
vánočního punče, nabízíme prodej nástěnných kalendářů
a výrobků dílen chráněných pracovních míst.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
Modrý klíč o.p.s., Smolkova 567/2, Praha 4 - Kamýk

Koncert pro Modrý klíč Adventní klíčení

Ve čtvrtek 12. prosince pro vás pořádáme již tradiční koncert pro Modrý klíč Adventní klíčení.

Ve čtvrtek 12. prosince pro vás pořádáme již tradiční koncert pro Modrý klíč Adventní klíčení. Koná se, rovněž tradičně, v kostele Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce 36, Praha 4). V 17 hodin tu bude slavnostně zahájena prodejní výstava výrobků a obrazů našich klientů. Se speciálním vánočním programem vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ Na planině pod vedením sbormistra Mgr. Ondřeje Žáka a duo T´N´T - Teraza Bečičková a Tomáš Ludvíček. Vstupné je dobrovolné, výtěžek koncertu bude použit na podporu aktivit našich klientů.

Adventní zájezd do Paříže

Adventní zájezd do Paříže
Naše škola pořádá 6. 12. 2019 zájezd za účasti profesora Válka do Adventní Paříže.
Naši studenti 4. V navštíví galerii v Louvru a vydají se po stopách Henri de Toulouse-Lautrec.

Schola pragensis 2019

Ve dnech 28. - 30. 11. 2019 se naše škola zúčastnila prezentace škol na Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.

Přípravné výtvarné kurzy

Přípravné výtvarné kurzy se konají každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2019. Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.

Přijímací zkouška ke studiu grafického designu oboru 82-41M/05 na naší škole se koná ve dnech 7. 1 a 8. 1. 2020, a to celý den. Náhradní termín přijímací zkoušky je dne 14. 1. 2020.  Kritéria přijímacího řízení lze stáhnout na http://www.gape.cz/art_file/Kriteria_prijeti_2020_2021_GD.PDF  V přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. třídy ZŠ. Škola nevyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce. Uchazečům, kteří dosáhli prospěch s vyznamenáním v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ, bude poskytnuto 25% slevy ze školného v prvním ročníku naší SŠ. Zájemci se mohou přihlásit na telefon 242446615 nebo e-mailem info@gape.cz

Exkurze do Vídně

V pátek 22. listopadu 2019 se žáci naší školy vypravili na exkurzi do Vídně.
Měli možnost prohlédnout si jednu z nejvýznamnějších rakouských gotických památek a současně symbol Vídně – katedrálu sv. Štěpána. Cílem exkurze byla zejména umělecká galerie Albertina, která aktuálně vystavuje mimo jiné sbírky kreseb a grafik A. Dürera.

Den otevřených dveří a talentové zkoušky nanečisto

Dne 26. listopadu 2019 bude od 15.00 do 17.00 Den otevřených dveří.
Pro mimořádný zájem o talentové zkoušky nanečisto, kdy jsme kvůli naplnění kvóty již nemohli vyhovět dalším zájemcům, rozhodli jsme se pro ještě jeden termín, a to v úterý 26. října 2019. Zkouška je zpoplatněna částkou 300,- Kč. Počet uchazečů je omezen, proto neváhejte přihlásit se včas a rezervovat si místo na tel. čísle 242446615 anebo e-mailem na info@gape.cz

Přípravné výtvarné kurzy se konají každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2019. V případě většího zájmu žáků se budou kurzy konat i ve středu. Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
Kapacita kurzů je početně omezena, neváhejte nás kontaktovat a zajistit si místo.
Den otevřených dveří:                                                       Talentové zkoušky nanečisto:

26. 11. 2019 od 15.00 do 17.00                                         26. 11. 2019 od 16.00 do 18.00

Talentové zkoušky nanečisto jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč.
Zkouška se skládá z následujících částí :
1, zátiší ( výtvarné potřeby: tužky: 2B, 6B, plastická guma)
2, stylizace přírodniny do grafického znaku
(výtvarné potřeby: tenký fix 0,5 mm a tlustý černý fix)
Časový rozvrh:
16:00 - 16:05 Úvod
16:05 - 17:00 I. Úkol
17:00 - 17:05 Zadávání 2. úkolu
17:05 - 17:45 II. Úkol
17:45 - 18:00 Ústní hodnocení

Přijímací zkouška ke studiu grafického designu oboru 82-41-M/05 na naší škole se koná ve dnech 7. 1. a 8. 1. 2020, a to celý den.
Náhradní termín přijímací zkoušky je dne 14. 1. 2020.
Termín odevzdání přihlášek na obor grafický design 82-41-M/05 je do 30. 11. 2019 !
Přihlášku je možno stáhnout na gape.cz/art_file/Prihlaska_ke_studiu_Graficky_design.pdf.pdf                                             Kritéria přijímacího řízení lze stáhnout na gape.cz/art_file/Kriteria_prijeti_2020_2021_GD.pdf    K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. třídy ZŠ.
Škola nevyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.
Uchazečům, kteří dosáhli prospěchu s vyznamenáním v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ,
bude poskytnuto 25% slevy ze školného v prvním ročníku naší SŠ.

Zájemci se mohou přihlásit na telefon 242 446 615 nebo e-mailem info@gape.cz

Přípravné výtvarné kurzy

Přípravné kurzy jsou na naší škole každé úterý od 16.00 do 18.00.
Den otevřených dveří a talentová zkouška na nečisto se koná 15.10.2019
12.11.2019

 

 

 

Přípravné výtvarné kurzy se konají každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2019. V případě většího zájmu žáků se budou kurzy konat i ve středu. Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
Kapacita kurzů je početně omezena, neváhejte nás kontaktovat a zajistit si místo.
Den otevřených dveří:                                                             Talentové zkoušky nanečisto:
15. 10. 2019 od 14.00 do 18.00                                              15. 10. 2019 od 16.00 do 18.00
12. 11. 2019 od 14.00 do 18.00                                              12. 11. 2019 od 16.00 do 18.00
26. 11. 2019 od 14.00 do 17.00

Talentové zkoušky nanečisto jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč.
Zkouška se skládá z následujících částí :
1, zátiší ( výtvarné potřeby: tužky: 2B, 6B, plastická guma)
2, stylizace přírodniny do grafického znaku
(výtvarné potřeby: tenký fix 0,5 mm a tlustý černý fix)
Časový rozvrh:
16:00 - 16:05 Úvod
16:05 - 17:00 I. Úkol
17:00 - 17:05 Zadávání 2. úkolu
17:05 - 17:45 II. Úkol
17:45 - 18:00 Ústní hodnocení

Přijímací zkouška ke studiu grafického designu oboru 82-41-M/05 na naší škole se koná ve dnech 7. 1. a 8. 1. 2020, a to celý den.
Náhradní termín přijímací zkoušky je dne 14. 1. 2020.
Termín odevzdání přihlášek na obor grafický design 82-41-M/05 je do 30. 11. 2019 !
Přihlášku je možno stáhnout na http://www.gape.cz/skola/dokumenty/
Kritéria přijímacího řízení lze stáhnout na http://www.gape.cz/skola/prijimaci_rizeni/
K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. třídy ZŠ.
Škola nevyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.
Uchazečům, kteří dosáhli prospěchu s vyznamenáním v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ,
bude poskytnuto 25% slevy ze školného v prvním ročníku naší SŠ.

Zájemci se mohou přihlásit na telefon 242 446 615 nebo e-mailem info@gape.cz

 

 

 

Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na 96. výstavu

Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na 96. výstavu
„ZTIŠENÍ“.
Slavnostní zahájení se uskuteční
ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 hodin.

Výtvarnice Jana Kotová, roz. Kouřilová (*1946), se narodila ve
městě Tišnov na Moravě. Zde prožila své dětství i mládí. Celý
život pracovala na poštovním úřadě, nejprve ve svém rodném
městě a následně v Kladně, kam se přestěhovala za svým
manželem. Malování prolíná celým jejím životem, první malířské
krůčky byly doprovázeny strýcem Karlem Kouřilem, který toto
umění studoval v Praze.
Malířka se ráda toulá přírodou, obdivuje staré stavby, ze kterých
do dnešních dnů dýchá tajemno. Obrazy tak zachycují dojmy
nesčetných cest překrásnou českou i slovenskou krajinou.
Své výtvarné práce několikrát vystavovala v Kladně. Zde se
svými obrazy rodného města také uspořádala besedu o starém
Tišnově. Její výstavy mohli zájemci vidět v Brně, na zámku v
Kolči, v muzeu města Tišnova, v klášteře Porta coeli a na
Výtvarném létě v Železném (okr. Brno-venkov).
Malířka maluje pouze v zimním období, kdy příroda utichá, a ona přenáší i s malým kouskem
svého srdce na plátno vše krásné, co ji celý rok provázelo.
Výstavu zahájí medailonem pěvecké duo T'N'T - Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček.

Prestižní soukromé školy a jazykové kurzy v zahraničí Velká Británie - USA - Kanada - Evropa

19. listopadu
14:00 - 19:00
Praha
Four Seasons Hotel Prague
Veleslavínova 1098/2a

 

Co bude na veletrhu možné:
✓ osobně promluvit se zástupci jednotlivých škol

✓ vytvořit seznam vzdělávacích institucí, které splňují Vaše cíle a kritéria

✓ získat konzultaci ohledně přípravy a zápisu a nastínit další kroky

✓ vybrat krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí

https://www.iq.events/private_schools_fair_cz/

Návštěva ze ZŠ Mikulova v G.A.P. education střední škola s.r.o.

Dne 19.11.2019 jsme přivítali na naší škole žáky osmé třídy ZŠ Mikulova v doprovodu paní Mgr. Kudláčkové. Žáky provedly školou ředitelka MgA. Šteindlerová a zástupkyně ředitelky Mgr. Marceluchová. Ukázaly jim učebny jednotlivých tříd, odborné ateliéry a počítačové učebny. Žáci mohli vidět naše studenty při práci. Odborný výklad měla ak. mal. Herskovičová.

Odborná exkurze v animačním studiu Alkay Animation Prague

Dne 5. 11. 2019 byli naši žáci pod vedením MgA. Barbory Dlouhé
na odborné exkurzi v animačním studiu Alkay Animation Prague

Ve studiu jsme se dozvěděli základy bezkamerového snímání u animovaných filmů, proces tvorby výtvarných podkladů kresbou na tablet, shlédli jsme polotovary z připravovaného filmu Michaely Pavlátové a dozvěděli se něco o přípravě loutek  pro modelování  ve  3D jako i o úspěšném filmu Lichožrouti, který byl oceněn první cenou na Annual Chicago International.

Bake Sale II

Dne 14. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila akce v prospěch státu Zambie, Afghánistánu a Angoly pod vedením Mgr. Lady Kucker (viz. příloha.) Děkujeme žákům, rodičům a pedagogům, kteří se podíleli na úspěšné akci.

Soubory ke stažení

ikonka Bake Sale II  (868.45 Kb)


 

Odborná exkurze do animačních ateliérů na Barrandově

Dne 22. 10. 2019 byli vybraní žáci na odborné exkurzi v animačních ateliérů na Barrandově pod vedením MgA. Barbory Dlouhé. Od paní produkční Evy Kameníkové jsme dostali vyčerpávající výklad při návštěvách jednotlivých oddělení ateliérů - od vzniku jednotlivých figur, vytváření scén, natáčení jednotlivých sekvencí až po závěrečnou postprodukci.

Workshop Mgr. Olivera Šteindlera

Ve středu 2.10.2019 se konal v aule školy workshop Mgr. Olivera Šteindlera na tému "Volba povolání".

Workshop MgA. Jiřího Tomana

Ve čtvrtek 3.10.2019 proběhla druhá část workshopu MgA. Jiřího Tomana na téma Písmo.
více
 

Modrý klíč o.p.s. se střední školou G.A.P. education s.r.o. pořádal

7. ročník zážitkového sportovně relaxačního putování "Jedeme v tom spolu" v sobotu 5. října 2019 pro všechny věkové i výkonnostní kategorie.

Přání příjemně strávených prázdnin

Příjemně strávené podzimní prázdniny přeje pedagogickému sboru a studentům vedení školy.

Workshop MgA. Jiřího Tomana

Ve čtvrtek 19.9.2019 probíhala první část workshopu MgA. Jiřího Tomana na téma Písmo. Druhá část se bude konat 3.10.2019

Dny otevřených dveří

V úterý 17.9.2019 probíhá na střední škole G.A.P education s.r.o.
Den otevřených dveří od 14,00 do 17,00 hod.
Těšíme se na Vaší účast

Seznamovací kurz 1.V

V pondělí 2. 9. 2019 začal další školní rok, ale naši noví prvňáci už ve středu 4. 9. 2019 odjeli s třídní učitelkou Mgr. Ludmilou Marceluchovou, Ing. Václavem Foffem a s panem Radkem Záhorským na 5 dní na seznamovací pobyt na Šumavu.

Žáci i pedagogický doprovod  byli ubytováni v Nových Hutích v hotelu Kodrea. Po celou dobu je vyučující zaměstnávali různorodými aktivitami: hráli společenské hry, podnikli několik pěších výletů Nejdelší měřil kolem 25 km. K prvním výletům patřila blízká obora s jeleny. Dále navštívili město Kvilda, odkud se pěšky vydali k pramenům Vltavy, na Bučinu a na Knížecí pláně. K dalším jejich cílům patřila naučná stezka Chalupská slať, ležící mezi obcemi Borová Lada a Nový Svět ve střední části Šumavy, bohaté na slatě. Stezka je doplněna řadou informačních tabulí, díky nimž se žáci dozvěděli vše podstatné o této překrásné slati, které vévodí tmavé oko Jezírka, které je největším rašelinovým jezírkem v České republice.V Borové Ladě si prohlédli soví voliéry, kde měli možnost spatřit výra velkého, kalouse ušatého, sovu pálenou, poštolku obecnou nebo puštíka bělavého. Ve voliérách mohli vidět i detaily ze života těchto ptáků, které běžně zůstávají našim očím skryté. U vstupu jsou speciální kukátka, pomocí kterých se dá nahlédnout třeba na to, jak sovy hnízdí nebo jak se krmí. Ve dvou voliérách je dokonce možné se mezi sovami volně procházet.

Všichni účastníci hodnotí pobyt na Šumavě velmi pozitivně i když počasí bylo proměnlivé. Ubytování a stravování bylo na úrovni, personál příjemný a vstřícný,. Měli možnost se mezi sebou lépe poznat a zažít spoustu zajímavého. Dle jejich slov se naučili "nevzdávat se, hledat v každé blbosti zábavu, držet pohromadě". Jediné, čeho litovali, bylo to, že museli v neděli odjet domů. 

Ve fotogalerii naleznete momentky z pobytu. 

Poskytnutí prospěchového stipendia

Prospěchové stipendium.
Dne 18.9.2019 až 20.9.2019 se bude vyplácet prospěchové stipendium za 2. pololetí 2018/2019

Zájezd do Vídně

V pátek 22.11.2019 se žáci zúčastní exkurze do Vídně.
Sraz je v 6.15 na Hlavním nádraží v Praze (před Fantovou kavárnou).
Odjezd je v 6.30 z Hlavního nádraží.
Návrat 22.00 - 22.30 k Hlavnímu nádraží před Fantovu kavárnu.

Program:

  6,30 - 11.00 cesta do Vídně s přednáškou.

11.00 - 12.00  volno na Stephansplatz k individuální prohlídce gotického chrámu sv. Štěpána.

12.00 - přesun do galerie Albertina.

12.30 - 15.00 prohlídka výstav v galerii.

15.00 - 17.30 rozchod po skupinách, žáci dostanou tištěného miniprůvodce s mapou. 

18.00 odjezd z Vídně. 

Klauzury 2. pololetí 2018/2019

Výběr nejlepší tvorby výtvarných děl žáků 1.V, 2.V a 3.V

Vernisáž Mgr. Lady Kucker v Modrém klíči

Vernisáž obrazů Mgr. Lady Kucker v Modrém klíči za účasti zástupce ředitelky Modrého klíče Mgr. Radovana Netušila a vedoucí denního stacionáře Zdenky Kapicové, dále ředitelky G.A.P. education střední školy
s.r.o. MgA. Janky Šteindlerové, pedagogů, pedagožek a žáků naší školy.

Odborná praxe 3.V

Prezentace odborné praxe, získané poznatky a zkušenosti zpracovali žáci do vlastní prezentace a představili tím firmy ve kterých praxi absolvovali. Všichni hodnotili praxi kladně a získali mnoho nových zkušeností.

Májová slavnost 2019

Dne 24.5.2019 se v divadle Dobeška uskutečnil další ročník Májové slavnosti na podporu Modrého klíče. Další momentky najdete ve fotogalerii - ze života školy.

Pozvánka na Májovou slavnost

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, srdečně Vás zveme na Májovou slavnost do divadla Dobeška (Jasná I. 1181/6, Praha 4) .
Bohatý program našich studentů začne stužkováním studentů 1.V v 16.00 a vyvrcholí vydáváním maturitního vysvědčení studentům 4. MV.
Posléze začne dobročinná akce, kde se budou nabízet díla našich profesorů umění a studentů ve prospěch Modrého klíče.


Seznamovací kurz 1.V

Ve dnech 4 – 8. 9. 2019 bude seznamovací kurz v nádherném prostředí šumavské přírody, kde nebudou chybět túry, poznávací hry a další aktivity pod vedením paní třídní učitelky Marceluchové, pana učitele Foffa a pana učitele Záhorského. Další pokyny budou zaslány na e-mail rodičů.
více
 

Slavnostní zahájení 4. MV

Slavnostní zahájení 4. MV k ústním maturitním zkouškám

Odborná exkurze do Mnichova

Odborná exkurze do Mnichovské galerie Alte Pinakothek
dne 7.5. 2019 viz následující pokyny

Vydávání vysvědčení a poslední zvonění pro 4. MV

Třídní učitelka paní PaedDr. Hanka Hrzalová vydala 4. MV vysvědčení před posledním zvoněním.

Maturity 4.M. - praktické zkoušky

Zahájení praktické maturitní zkoušky oboru Ekonomika a podnikání

Maturity 4.V. - praktické zkoušky

Zahájení praktické maturitní zkoušky oboru Grafický design.

Další díl workshopu animace pod vedením MgA. Barbory Dlouhé

Další pokračování výtvarné dílny animace.
Pracovní ukázka z tvorby vybraných žáků I. a II. ročníku.

Soutěž Doteky papíru

V soutěži "Doteky papíru", kterou pořádá firma ANTALIS uspěla naše žákyně Eliška Raková, pod vedením Mgr. A. Martina Pivrnce, která obsadila 3. místo.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 28 škol z celé České republiky a vybíralo se ze 150 záslaných prací. Letošní téma bylo KALENDÁŘ. Mezi třiceti nejlepšími pracemi, které jsou vystaveny, jsou také kalendáře našich žákyň Karolíny Kellovské a Michaely Rohanové.

Vernisáž prací studentů v Modrém klíči

Vernisáž prací studentů v Modrém klíči je otevřena v pracovní dny od 8 do 15 hodin a v době konání veřejně přístupných akcí. Přijďte na
vernisáže každý třetí čtvrtek v měsíci od 17 hodin.

Jarní výtvarné kurzy

Od 1. února 2019 přijímáme přihlášky na jarní přípravné výtvarné kurzy na talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021. Přihlášku s kontaktními údaji zašlete na mail info@gape.cz nebo kontaktujte sekretariát školy 242 446 615.

Kurzy začínají v dubnu, každou středu od 16.00 do 18.00 hodin.

Workshop animace

Cvičení v animaci

Pozvánka do Galerie Modrého klíče

Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na 89. výstavu
„GAPe znovu představuje“.
Slavnostní zahájení se uskuteční
ve čtvrtek 21. února 2019 od 17.00 hodin.

Soubory ke stažení

ikonka Pozvánka Galerie Modrého klíče  (730.8 Kb)


 

Maturitní ples 2019

Paspův sál

Současná Asie očima Olivera Šteindlera

ve středu 6. 2. 2019 se bude konat workshop pro žáky 2. a 3. ročníku s propojením na festival 2018 Burning Man.

Workshop filozofie

Dne 30.1. 2019 se bude konat pro žáky 2. a 3. ročníku naší školy workshop na téma "Úvod do filozofie". Přednášejícím bude pan Šimon Herskovič.

Klauzurní práce

V tomto období se studenti všech ročníků pilně věnují svým klauzurním pracím. Ilustrační foto studentů druhého ročníku.

Erasmus +

Cesta našich studentů do Istanbulu v rámci projektu Erasmus +.

Ve dnech 3.12. - 11.12. 2018 budou naši studenti  sbírat zkušenosti, znalosti  a zážitky spolu s dalšími studenty z různých zemí. První zážitky jsou již zdokumentovány.... 

PF 2019

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce vše jen to dobré!

Pečení pro dobrou věc

Studenti 1.V dne 3.12. 2018 pořádali akci "bake sale", jejímž cílem je pomoc potřebné rodině.

Odborná exkurze do tiskárny

Dne 26.11. 2018 absolvovali žáci 3.V odbornou exkurzi do tiskárny Frances.

Dne 26.11.2018 navštívili studenti třetího ročníku výtvarníků tiskárnu FRANCES.

Připomněli jsme si průběh zakázky od zákazníka, přes obchodní úsek, technologa, prepress, press a postpress až po expedici. Viděli jsme zařízení CtP na výrobu tiskové formy pomocí laseru, jednobarvový i čtyřbarvový archový ofsetový stroj, kotoučový flexotiskový stroj s kapsovou falcovačkou, výrobu dopisních obálek, zpracování odpadového papíru, archovou řezačku, bigovačku ...

Kresba zvířat v cirkusu Humberto

Studenti naší školy měli zpestřenou výuku o návštěvu cirkusu Humberto, kde trénovali kresbu zvířat. Celou akci zorganizovala akad. mal. Lenka Herskovičová, k její skupině se připojila i skupina MgA. Jindřicha Hájka.

Talentové zkoušky nanečisto

Dne 27.11. 2018 od 16:00 do 18:00 se budou konat talentové zkoušky nanečisto pod vedením MgA. Pavla Šůstka. Přihlášení je možné na info@gape.cz.

Obsah zkoušek:

1, studie přírodniny (tužka 2B, 6B)

2, stylizace přírodniny do grafického znaku (tenký černý fix 0,5 mm a tlustý černý fix)

Uvedené výtvarné potřeby doneste s sebou.

Možnost konzultací domácích prací.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou 27.11. od 14.00 do 17.00 hodin.


Odborná exkurze

Žáci čtvrtého ročníku oboru Grafický design navštíví 21. 11. Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V jednotlivých ateliérech budou mít možnost konzultací s pedagogy - výtvarníky.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naplňuje roli nejvýznamnější a nezastupitelné vědecko-výzkumné, umělecké a vzdělávací instituce Ústeckého kraje a roli významného aktéra a partnera v sociálně ekonomických vztazích na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) měla v r. 2017 následující součásti uskutečňující studijní programy nebo výzkumnou a vývojovou činnost:
□ fakultu sociálně ekonomickou (FSE),
□ fakultu strojního inženýrství (FSI) (do 31. 8. 2017 fakulta výrobních technologií a managementu),
□ fakultu umění a designu (FUD),
□ fakultu zdravotnických studií (FZS),
□ fakultu životního prostředí (FŽP),
□ filozofickou fakultu (FF),
□ pedagogickou fakultu (PF),
□ přírodovědeckou fakultu (PřF). 

Odborná exkurze do Vídně

V pátek 16. 11. 2018 jsme úspěšně absolvovali návštěvu galerie Albertina.

Workshop animace

V současné době na naší škole probíhají workshopy základů animace pod vedením MgA. Barbory Dlouhé.

Odborná exkurze do Vídně 16. 11. 2018

Cesta za impresionismem do Vídně. Návštěva retrospektivní výstavy impresionisty C. Moneta za odborného výkladu Mgr. Zdeňka Válka.

Spolupráce naší školy a Modrého klíče

Dne 6. října 2018 jsme se sešli již na 6. ročníku zážitkového sportovně relaxačního putování "Jedeme v tom spolu". Zúčastnili se vybraní žáci a Mgr. A. Martin Pivrnec.

Fotografie z akce naleznete v záložce fotogalerie, ze života školy.

Soubory ke stažení

ikonka Jedeme v tom spolu  (256.698 Kb)


 

Výstava MgA. Jindřicha Hájka

pedagoga naší školy.

Spolupráce naší školy a Modrého klíče

Po prázdninách zahajuje Modrý klíč další kulturní sezónu ve své galerii.
Cyklus výstav otevře přehlídka děl uživatelů služeb Modrého klíče dne 20. 9. 2018 (viz pozvánka).
Těšíme se na setkání a přejeme krásný zážitek.

Maturitní zkoušky - podzimní termín

Ústní zkoušky se konají v úterý 11. září 2018.

Odborná exurze Kompostárna Vyšehrad

Vyšehradská kompostárna byla vybudována v roce 2007 a zpracovává biomasu vznikající v celém areálu národní kulturní památky Vyšehrad (NKP Vyšehrad) pomocí technologie pásových hromad a vzniká zde tak bohaté organické hnojivo – kompost, který je zpětně využíván při údržbě nejen parků, ale i jiných okrasných ploch. Na kompostárně jsou kompostovány pouze materiály, které vznikají při zdejší údržbě zeleně – jedná se o travní
biomasu z 13 hektarů parků (z toho z 8 hektarů trávníků), dále z 1500 stromů, keřů, trvalek či bylinek, zbytků letniček a dalších druhů biomasy. Na podzim je zde samozřejmě kompostováno spadané listí a nesmíme zapomínat ani na nadrcenou dřevní hmotu z různých prořezávek stromů.

Další fotografie z návštěvy 1.ročníku naleznete v záložce fotogalerie.

Májová slavnost 2018

V pátek 25. 5. 2018 se od 16.00 hodin v divadle Dobeška uskuteční další ročník Májové slavnosti na podporu Modrého klíče.

Mimo jiné Vás čeká závabná vystoupení jednotlivých tříd, imatrikulace žáků prvního ročníku, absolventi 4. ročníku převezmou maturitní vysvědčení. Rovněž proběhne aukce výtvarných prací naši žáků a pedagogů. Výtěžek z této aukce a ze vstupného bude předán zástupcům Modrého klíče.

Všichni jste srdečně zváni! 

 

Ústní maturity 2018

Ve dnech 16. 5. - 18. 5. 2018 se na naší škole konají ústní maturitní zkoušky žáků 4. ročníku oboru Grafický design a Ekonomika a podnikání. Ve fotogalerii můžete shlédnout každodenní momentky ze zkoušky z dospělosti.

více
 

Ředitelské volno, státní svátek

V pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 je ve škole ředitelské volno, v úterý 1. 5. a 8. 5. 2018 je státní svátek. Přejeme všem pedagogům a žákům slunečné a pohodové prodloužené víkendy.
V uvedené dny bude sekretariát uzavřen.
více
 

Studentské fórum - spolupráce G.A.P.u s městskou částí

V pondělí 16. dubna 2018 se v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš uskutečnilo setkání vybraných žáků a studentů základních a středních škol se zástupci Střediska ekologické výchovy a představitelů městské části.

Za naši školu se tohoto setkání v doprovodu Ing. Foffa zúčastnili žáci 1. ročníku - Elizabeth Lázňovská, Josef Viktor Panenka, Josefína Urbánková, Nikola Vejnosková a Vitaut Viarbitski.

Cílem Studentského fóra bylo dát možnost mládeži podílet se na budoucím rozvoji Libuše a Písnice. Účastníci diskutovali nad plánovanými projekty a představili své vlastní. Návrh našich žáků se týkal zlepšení místního okolí, t.j. především úpravy zastávek, informačních cedulí, nových košů na odpadky včetně návrhu disignu.

Náš návrh, spolu s předanou prezentací, byl zástupci městské části dobře přijat a bude nadále rozvíjen.

 

 

Praktická maturitní zkouška 4.V

Ve dnech 16. 4. - 27. 4. 2018 skládají žáci 4. ročníku oboru Grafický design další část zkoušky z dospělosti. Tentokráte mají před sebou praktickou část maturitní zkoušky.

Během 14-ti dní budou pracovat na počítačích a plnit zadání jednotlivých otázek, které si vylosovali. Mohou tak vytvářet např. divadelní plakáty, autorský komiks, sérii postisků na tričko, design hracích karet, logotyp a vizuální styl pro fiktivní firmu nebo autorské leporelo a další.

Přejeme jim v jejich počínání mnoho úspěchů! 

Ve fotogalerii naleznete momentky z losování maturitních otázek.  

 

 

Praxe žáků G.A.P.

Od 16. 4. do 27. 4. 2018 konají žáci 2.M, 3.V a 3.M ve vybraných společnostech odborné praxe.

V rámci aktivní účasti na praxi by se měli seznámit s organizační strukturou dané společnosti, poznat a posoudit její marketingový přístup k trhu, zaměřit se na strategii společnosti vzhledem k propagaci výrobků a služeb, seznámit se s odlišnými postupy práce a poznat nová tvůrčí, technická a technologická řešení. V neposlední řadě se rovněž seznámí s podobou pracovněprávních vztahů a náplní práce a odpovědnosti na různých pozicích ve společnosti.

 

 

Výuka 3.V s MgA. Jiřím Tomanem Ph.D.

Ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2018 se žáci 3. ročníku oboru Grafický design setkali s naším bývalým pedagogem, magistrem Jiřím Tomanem Ph.D., který v současné době vyučuje na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Žáci si zopakovali písmo a písmové systémy, osvěžili se i písmové názvosloví: vertikální a horizontální metriky, řezy, italika vs. kurzíva vs. nakloněný řez a probrali třetí rozměr při práci s písmem. V pátek probíhalo praktické cvičení - lettering na téma "Hudba", vytvořený s běžných předmětů v okolí, dále písmové projekty v praxi: písmo jako základ vizuální identity, písmové vzorníky. Následovala závěrečná prezentace a diskuse nad jejich pracemi.

Žáci se s nadšením zapojili do práce a získali nové poznatky, které mohou uplatnit v praxi. Výuka probíhala v přátelské atmosféře. Ve fotogalerii naleznete několik momentek.

 

Exkurze žáků 2.V

Ve středu 11. 4. 2018 navštíví žáci 2. ročníku oboru Grafický design za pedagogického dozoru Mgr. Vašákové grafické Studio Najbrt.

Studio Najbrt je přední české grafické studio. Od roku 1994 vytváří identity, knihy, plakáty, výstavy, webové stránky a aplikace pro české i mezinárodní klienty. Dlouhodobé spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, skupinou Ambiente, fotografem Josefem Koudelkou, městy Praha, Ostrava a mnoha dalšími charakterizuje profesionální, výrazný a často hravý přístup, který studiu přinesl mnohá ocenění a pozornost odborných publikací z celého světa.  

 

Výstava žáků 4.V

V úterý 10. dubna 2018 se v kavárně Republika Žižkov, Koněvova 129, Praha 3, koná od 18.00 hodin vernisáž prací žáků 4. ročníku oboru Grafický design, pod vedením Mgr. Ondřeje Jirásky.

Tématem je "Jak mění pobyt v kyberprostoru sociálních sítí vnímání a chování ve skutečném světě". Následnou výstavu můžete shlédnout až do 30. dubna 2018.Všichni jste srdečně zváni!

 

Praktická maturitní zkouška žáků 4.M

V pondělí 9. dubna 2018 se na naší škole koná praktická maturitní zkouška žáků 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
Držíme všem palce!

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem pedagogům a žákům příjemné prožití svátků jara, prodloužených o ředitelské volno ve čtvrtek 29. 3. 2018, bohatou pomlázku a žákům 4. ročníku načerpání nových sil pro blížící se praktické maturitní zkoušky.
Z důvodu nemoci bude sekretariát ve čtvrtek uzavřen.

Problémy dnešní generace

Na našich facebookových stránkách www.gape.cz naleznete zajímavé video o současné generaci mladých lidí, o jejich názoru a pohledu na život a dnešní svět.
více
 

Sportovní plakáty - práce žáků 3.V

Tento měsíc měli žáci 3. ročníku oboru Grafický design za úkol vytvořit plakát se sportovní tématikou. Někteří z nich si vybrali golf. Níže můžete shlédnou 3 nejúspěšnější práce.

Výstava prací našich studentů

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 byla slavnostně zahájena výstava prací našich studentů v galerii Modrý klíč pod názvem "GAPe představuje". V záložce Fotogalerie - ze života školy - si můžete prohlédnout několik momentek.

Maturitní ples 4. ročníku - foto

V pátek 5. 1. 2018 se konal na Smíchově - Paspův sál od 19.00 hodin maturitní ples 4. ročníku. V záložce Fotogalerie - ze života školy - si můžete prohlédnout několik momentek.

Vánoční prázdniny

Všem pedagogům a žákům přejeme příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a optimismu do nového roku a načerpání nových sil do dalšího studia.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2017 a do školy se všichni opět vrátíme ve středu 3. ledna 2018. Sekretariát bude o prázdninách uzavřen.

 

Změna rozvrhu hodin od 20. 12. 2017

Z důvodu rekonstrukce podlahových krytin ve škole dochází od 20. 12. 2017 ke změně rozvrhu. Sledujte prosím pečlivě naše webové stránky a informace na školní nástěnce.

více
 

Odborná exkurze - Vídeň

V pátek 8. prosince 2017 odjeli žáci 1. a 2. ročníku oboru Grafický design za doprovodu Ing. Foffa, Ing. Buřtové a Mgr. Válka do Vídně. Cílem cesty byla návštěva výstavy v galerii Albertina, nazvaná "Raffael".

Albertina je galerie umění, založená v roce 1776 vévodou Albertem Sasko-Těšínským a jeho ženou Marií Kristinou, dcerou Marie Terezie. Obsahuje jednu z největších světových sbírek grafiky, kterou tvoří 50 000 kreseb, leptů a akvarelů a více než 1,5 milionů rytin.

Kromě této výstavy měli žáci možnost shlédnout i výstavu "Monet bis Picasso" a před odjezdem domů navštívit vánoční trhy.

Několik momentek najdete ve fotogalerii v záložce "ze života školy". 

Beseda s režisérem panem Michalem Hertzem

V pátek 1. 12. 2017 proběhla na naší škole beseda s úspěšným režisérem panem Michalem Hertzem a Lucií Jeníkovou.

Michal Hertz se narodil v rodině známého režiséra Juraje Hertze a inženýrky chemie. Mezi jeho záliby od dětství patřilo malování a fotografování. Po ukončení SUPŠ vystudoval FAMU - Katedru dokumentární tvorby, kde se setkal s Mgr. Vasilem Stankem (učitelem předmětu Digitální fotografie na naší škole), který na FAMU studoval obor Fotografie a pojí je dlouholeté přátelství.

Pan Hertz natičil během studia několik školních filmů, po škole se stal nejvyhledávanějším reklamním režisérem. Je podepsán jako producent a režisér pod mnoha hudebními pořady a klipy.

Spolupráce G.A.P.u s Pedagogickou fakultou UK

Od října 2017 navštěvuje naši školu v rámci praxe 11 budoucích pedagogů - studentů 4. ročníku PdF UK. Věříme, že získané poznatky přispějí k jejich zdárnému ukončení studia a že výstupy jejich pozorování využijeme při každodenním životě školy.
Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu i v osobním životě a těšíme se na další spolupráci.

Schola Pragensis 2017

Ve dnech 23. 11. - 25. 11. 2017 se koná v Kongresovém centru v Praze od 9.00 do 18.00 hodin (v sobotu do 15.00 hodin) burza středních škol Schola Pragensis.

Číslo našeho stánku je 112 v 1. patře. Přijďte se podívat a seznámit s možností studia oboru Grafický design a Ekonomika a podnikání. Adresa Kongresového centra: ulice 5. května 65, Praha 4. Těšíme se na vás! 

Následně můžete naši školu navštívit v úterý dne 28. 11. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin, kdy se na naší škole koná další den otevřených dveří. 

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil v souvislosti s touto burzou střeních škol soutěž o nejlepší plakát "Schola Pragensis 2017 - 22. ročník". Ve fotogalerii grafického designu můžete shlédnout pod záložkou Výběr klauzurních prací 3. ročník - Navrhování díla našich žáků na toto téma.

Den otevřených dveří

V úterý 28. listopadu 2017 se na naší škole koná den otevřených dveří. Kdo se rozhodujete pro studium na střední škole zaměřené na grafiku, přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás od 14.00 do 17.00 hodin.
více
 

Talentové zkoušky nanečisto

Zveme všechny zájemce o studium Grafického designu na naší škole, aby si přišli vyzkoušet zkoušky nanečisto. Mohou tak učinit v úterý 21. 11. 2017 od 15.00 hodin pod vedením našich akademických malířů. Svou účast prosím potvrďte na email: info@gape.cz Termín talentových zkoušek se blíží.

více
 

Grafický design - podání přihlášek

Připomínáme všem, kteří mají zájem o studium oboru Grafický design na naší škole, aby včas odevzdali přihlášku.

Můžete ji zaslat poštou nebo přinést osobně nejpozději do 30. listopadu 2017. Na tento obor se nekoná jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky, ale pouze talentové zkoušky. Potvrzení od lékaře není nutné.

Kritéria přijímacích zkoušek naleznete pod záložkou škola - přijímací řízení. 

 

 

 

Spolupráce G.A.P.u a ZŠ Na Beránku

Naše studentky z 2. ročníku oboru Grafický design Karolína Kellovská, Michaela Polášková a Zuzana Vandasová budou od 9. 10. - 13. 10. 2017 pracovat se skupinou žáků 7. a 8. ročníku ze ZŠ Na Beránku v Praze 12, kteří dlouhodobě tvoří ve své škole přírodní zahradu.

Navazovat budou na loňskou práci Karolíny, která se skupinou připravila loga jednotlivých součástí přírodní zahrady - včelí úly, slaměná učebna, bylinková spirála, přírodní jezírko, jahodový kopec ... Loga jsou hotová v elektronické podobě a škola je využívá k propagaci zahrady. V daném týdnu budou studentky na základě poznání současného stavu tvořit celkovou mapu zahrady s logy a popisky. Budou ji také skicovat a tvořit její plastický model. Rovněž se zapojí do plánování dřevěných prvků (lavičky a most) kolem přírodního jezírka. V plánu je i spolupráce na dřevěné informační tabuli, na kterou bude instalován výsledný graficky zpracovaný informační model zahrady.

Na tyto práce bude dohlížet třídní učitel 8. ročníku Mgr. Michal hammer a architektka paní Jana Neumajerová.   

 

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2017 je škola uzavřena z důvodu podzimních prázdnin. Provoz sekretariátu nepřerušen.
více
 

Jedeme v tom spolu

V sobotu 7. 10. 2017 se uskutečnil další ročník akce "Jedeme v tom spolu", kterou pořádá Modrý klíč ve spolupráci s naší školou a dalšími partnery.

Jedná se o relaxačně sportovní putování ze zahrady Modrého klíče na Obchodní náměstí v Praze 4 - Modřany. Zde čekal na všechny zúčastněné Modřanský jarmark, tvrčí dílny, promítání v kině a další zábava. Klienti Modrého klíče zde prodávali své výrobky.

Počasí se vydařilo a všichni si putování užili. Za naši školu se zúčastnili žáci 1. a 3. ročníku pod pedagogickým dozorem Mgr. Terezy Mazourkové.

 

 

Přípravné výtvarné kurzy - volná místa

Od září 2017 probíhají na naší škole přípravné výtvarné kurzy, které připraví žáky k talentovým zkouškám.

Kurzy se konají od 15.30 - 17.30 hod každé úterý pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2017. Cena 1 lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10-ti lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku studia.

Zájemci se stále ješte mohou přihlásit na tel. 242 446 615 nebo emailem - info@gape.cz.

 

 

Výstava Karin Zadrick

Žáci 4. ročníku oboru Grafický design za pedagogického doprovodu Mgr. Vasila Stanka navštívili v Ateliéru Josefa Sudka výstavu fotografky Karin Zadrick, kterou můžete shlédnout do 15. 10. 2017 na adrese Újezd 30, Praha 1.

Vizuální umělkyně Karin Zadrick je absolventkou oboru multimédia na Fakultě výtvarných umění v Brně. Výstava "Zbytky" zachycuje téma pomíjivosti, prosté všednosti a její hluboké podstaty. Nápadem pro toto téma byly odhozené šablony a odstříhané kousky různého materiálu, jenž vznikly při tvůrčí činnosti autorčina syna. Karin Zadrick tak zhodnocuje jejich význam a mění obsah z odpadu na novou vizuální informaci. Ve fotogalerii naleznete několik momentek.

Soutěž pro žáky ZŠ

V úterý 19. 9. 2017 se na naší škole konala soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Účastníci soutěžili v kresbě zátiší (tužka, uhel) a v kresbě komiksu barevnými fixami.

Jejich práci hodnotila odborná porota, složená s pedagogických zástupců přihlášených škol a akademických malířů z naší školy.

Po registraci soutěžících a slavnostním zahájení začali žáci s kresbou zátiší. Po dvou hodinách práce následovala půlhodinová přestávka na malé občerstvení a načerpání nových sil do dalšího klání. Komiks zněl na téma "Můj zážitek z prázdnin". Každý účastník ho pojal svým stylem.

Po dokončení prací porota ohodnotila práce žáků a následovalo slavnostní vyhlášení vítězů. 1. místo získala Michala Rohanová ze Základní školy Klíček, 2. místo patří Barboře Červené ze stejné základní školy a na 3. místě se umístila Nikola Vosátková ze Základní školy a Mateřské školy Chodov.

Všem aktérům soutěže blahopřejeme a děkujeme jim za účast v této soutěži. Ve fotogalerii naleznete momentky ze soutěže včetně vítězných prací.

 

 

Problémy s telefonním spojením do školy

Vzhledem k technickým potížím ze strany T-Mobilu je problematické se dovolat k nám do školy. Pokud máte nějaký dotaz, napište prosím na školní email nebo volejte na mobil: 606 425 801 - paní Těhníková. Děkujeme za pochopení a doufáme, že závada bude brzy odstraněna.

více
 

Seznamovací pobyt třídy 1.V

V pondělí 4. 9. 2017 začal další školní rok, ale naši noví prváci se ve škole dlouho "neohřáli". Ve středu 6. 9. 2017 odjeli s třídním učitelem Ing. Václavem Foffem a s učitelem tělesné výchovy panem Záhorským na 5 dní na seznamovací pobyt na Šumavu.

Byli ubytováni v Nových Hutích v hotelu Kodrea. Po celou dobu je vyučující zaměstnávali různorodými aktivitami: hráli společenské hry, podnikli několik pěších výletů (žáci tomu říkali tůry, vyučující procházky). Nejdelší měřil kolem 25 km. K prvním výletům patřila blízká obora s jeleny. Dále navštívili město Kvilda, odkud se pěšky vydali k pramenům Vltavy, na Bučinu a na Knížecí pláně. K dalším jejich cílům patřila naučná stezka Chalupská slať, ležící mezi obcemi Borová Lada a Nový Svět ve střední části Šumavy, bohaté na slatě. Stezka je doplněna řadou informačních tabulí, díky nimž se tžáci dozvěděli vše podstatné o této překrásné slati, které vévodí tmavé oko Jezírka, které je největším rašelinovým jezírkem v České republice.

V Borové Ladě si prohlédli soví voliéry, kde měli možnost spatřit výra velkého, kalouse ušatého, sovu pálenou, poštolku obecnou nebo puštíka bělavého. Ve voliérách mohli vidět i detaily ze života těchto ptáků, které běžně zůstávají našim očím skryté. U vstupu jsou speciální kukátka, pomnocí kterých se dá nahlédnout třeba na to, jak sovy hnízdí nebo jak se krmí. Ve dvou voliérách je dokonce možné se mezi sovami volně procházet.

Všichni účastníci hodnotí pobyt na Šumavě velmi pozitivně. Ubytování a stravování bylo na rovni, personál příjemný a vstřícný, počasí výletům přálo. Měli možnost se mezi sebou lépe poznat a zažít spustu zajímavého. Dle jejich slov se naučili "nevzdávat se, hledat v každé blbosti zábavu, držet pohromadě". Jediné, čeho litovali, bylo to, že museli v neděli odjet domů. 

Ve fotogalerii naleznete momentky z pobytu. 

Stipendium

Připomínáme všem žákům, jejichž prospěch ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 nepřesáhl průměr 1,5, aby si v září 2017 podali na sekretariátu žádost o vyplacení stipendia, potvrzenou třídním učitelem.
Finanční odměna čeká i na úspěšné maturanty, kde je hranice průměru známek pro vyplacení maturitního stipendia rovněž 1,5.
více
 

Pozdrav ze seznamovacího pobytu

Ve středu 6. 9. 2017 odjeli naši prváci s třídním učitelem Ing. Václavem Foffem a s učitelem tělesné výchovy panem Radkem Záhorským na seznamovací pobyt na Šumavu. V pořádku dorazili na místo určení a dnes nám poslali pozdrav z prvního výletu na Kvildu.

Zahájení nového školního roku

Ještě 5 dní a prázdniny (bohužel) skončí. Doufáme, že jste si je všichni užili dle svých představ a načerpali nových sil do dalšího studia.
Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 od 9.00 hodin.
více
 

Přípravný týden ve škole

Od pondělí 28. 8. 2017 již opět fungujeme a připravujeme školu na začátek nového školního roku. Věříme, že si žáci i pedagogové odpočinuli a všichni se opět sejdeme v pondělí 4. 9. 2017.
Vzhledem k drobným technickým potížím je školní email ještě mimo provoz. Své případné požadavky nám můžete sdělit na obvyklé telefonní číslo 242 446 615 nebo na email: jana.tehnikova@seznam.cz. Věříme, že závada bude co nejdříve odstraněna.
více
 

Provoz školy v době letních prázdnin

Vážení rodiče, vážení studenti,
z důvodu rekonstrukce elektroinstalace bude škola od 1. 7. do 27. 8. 2017 zcela uzavřena. Sekretariát bude nadále fungovat na emailu: info@gape.cz, případně jana.tehnikova@seznam.cz. Telefonický kontakt: paní Těhníková - 606 425 801.
V případě nutnosti kontaktujte zástupkyni ředitelky školy ing. Evu Buerovou, email: evka.bauer@seznam.cz
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a načerpání nových sil do dalšího studia.

více
 

Závěrečná práce z digitální fotografie žáků 3.V

Pod vedením Mgr. Vasila Stanka, vyučujícího digitální fotografii na naší škole, žáci 3.V nafotili v rámci klauzurní práce své portréty. Jak se jim jejich umělecká práce podařila můžete posoudit ve fotogalerii - záložka ze života školy.


více
 

Přednáška pro žáky 3.V

Ve středu 21. 6. 2017 proběhla na naší škole přednáška pro žáky Grafického designu ze 3. ročníku.

Bývalý žák naší školy Václav Vrkoč předvedl studentům 3.V praktické možnosti využití řezacího plotru, který umožňuje vytvářet nápisy, šablony, reklamní grafiku, dekorace - jednoduchá možnost jak řešit tisk triček, výkladních skleněných tabulí, potisk aut, reklamních ploch a pod. Studenty velmi zaujala možnost vyzkoušet si řezací plotr přímo v budově školy a tak realizovt své vlastní návrhy grafické tvorby.

Ve fotogalerii naleznete několik momentek. 

Předání výtěžku z Májové slavnosti zástupcům Modrého klíče

V úterý 20. 6. 2017 předali zástupci naší školy v prostorách Modrého klíče Ing. Mgr. Milaně Remanové, ředitelce této neziskové organizace, výtěžek z Májové slavnosti.
Škola děkuje všem účastníkům Májové slavnosti a hostům, kteří se na tomto daru podíleli a přispěli tak na dobrou věc.
Níže přinášíme momentky.

Klauzurní práce za 2. pololetí školního roku 2016/2017

Na přelomu května a června probíhaly ve škole klauzurní práce 1. - 3. ročníků. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout nejlepší práce z každého předmětu.

více
 

Přednáška pro žáky 2.V a 3.V

Ve středu 14. 6. 2017 se od 8.00 hodin pro žáky 2. a 3. ročníku uskutečnila přednáška na téma grafika a její široké uplatnění v praxi.

Jan Apl, 2D a 3D grafik ze společnosti Virtual Fiction seznámil žáky s grafikou v praxi, předtiskovou přípravou i s cenotvorbou. Dále se s nimi podělil o své zkušenosti z tiskáren, ale třeba i s ergonomií na pracovišti.

Grafické a designové studio Virtual Fiction vzniklo v roce 1996 jako sdružení odborníků z oblasti 3D grafiky, modelování, animací, 2D grafiky, DTP služeb, multimédií, fotografování, webových prezentací a architektury.

 Ve fotogalerii naleznete momentky z této přednášky.

 

Výstava obrazů ak. mal. Jiřiny Lockerové

Zveme Vás na výstavu obrazů "Oslava života" akademické malířky Jiřiny Lockerové, která na naší škole učí výtvarnou přípravu, figurální kresbu a technologii.
Výstava se koná v Galerii U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2 a potrvá do 28. července 2017.

Social Media Workshop - Erasmus+ - momentky z akce

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se na naší škole konal workshop "Jiný svět v digitálních médiích".

Workshop je zaměřený na efektivnější sdílení obsahu digitálních médií. Jako host přednášel pan Calgar Cali z Turecka.

Ve fotogalerii naleznete několik momentek. 

Úspěch našeho žáka Martina Šurana

Baseballová extraliga zažila historicky první Army day, tedy zápas, který vzdává hold armádě. V zámořské Major League je to běžná věc, u nás novinka. Vojenská technika a hráči v maskáčových dresech byli k vidění v Praze, kde domácí Tempo Titans, jehož hráčem je i náš žák Martin Šuran z 2. ročníku, podlehli městskému rivalovi Eagles Praha 5:15.
Spojení baseballu a armády rozhodně není nové. "Když jsem byl na misi v Afghánistánu, tak jsme baseball měli jako sportovní aktivitu v rámci sbližování jednotlivých zemí," uvedl nadporučík vojenské policie a jinak také účastník letošního Dakaru Lukáš Kvapil.
Baseballisté Eagles a Tempa chtěli zápasem, věnovaným armádě, poděkovat českým ozbrojeným složkám. "Cítím velkou zodpovědnost, protože tohle je něco většího, než jsme my sami. Jsem pyšný, že tady můžu být" přiznala spojka Eagles Petr Zýma.
Před nastoupenou čestnou stráží také předali vojenskému fondu solidarity šek na 10 000 korun. "Je to pro nás pocta. Myslím, že žijeme ve společnosti, která potřebuje kotvy a armáda je určitě jednou z nich," uvedl první metař Tempa Marek Rejman.
Celá akce proběhla za účasti ministra obrany Martina Stropnického.

Momentky z Májové slavnosti

V pátek 26. května 2017 se v divadle Dobeška konala Májová slavnost na podporu Modrého klíče. Ve fotogalerii - ze života školy - naleznete momentky z této akce.
více
 

Aukce obrazů

Představujeme vám díla našich žáků a pedagogů, které bude možné zakoupit na aukci na Májové slavnosti, která se koná v pátek 26. 5. 2017 v divadle Dobeška. Výtěžek z této aukce bude věnován Modrému klíči.

Obraz č. 1 - Busta - pastel, autor Michaela Mydlářová, 2. ročník

Obraz č. 2 - Hrací karty, autor Gabriela Farkašová, 2. ročník

Obraz č. 3 - Zátiší se džbánem - tužka, autor Karolína Kellovská, 1. ročník

Obraz č. 4 - Zátiší s ovocem - tempera, autor Monika Černeckyté, 1. ročník

Obraz č. 5 - Zátiší - suchý pastel, autor Nikola Janoušová, 2. ročník

Obraz č. 6 - Pražský motiv - linorit, perokresba, tužka, autor Kryštof Havlíček, 2. ročník

Obraz č. 7 - Písmové iniciály - akvarel, tuš, autor Veronika Vilímková, 1. ročník

Obraz č. 8 - Kompozice písma - tuš, autor Kateřina Krbelová, 2. ročník

Obraz č. 9 - Kompozice písma - tuš, autor Helena Koubová, 2. ročník

Obraz č. 10 - reprodukce obrazu Trávy 1 - autor ak. mal. Jiřina Lockerová 

Obraz č. 11 - digitální autorský tisk Proč všichni odcházejí ( ilustrace ke knize Zuzany Dostálové), autor MgA. Jindřich Hájek 

 

Májová slavnost

V pátek 26. 5. 2017 se v divadle Dobeška uskuteční od 16.00 hodin další ročník Májové slavnosti na podporu Modrého klíče.

Modrý klíč je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení a věku.

Žáci jednotlivých tříd si připravili kulturní program, jehož součástí bude také imatrikulace žáků 1. ročníku a předávání vysvědčení letošním absolventům. Rovněž proběhne aukce výtvarných prací našich žáků a akademických malířů, kteří učí na naší škole. Výtěžek z této aukce bude předán zástupcům Modrého klíče.

Exkurze žáků 3.V do tiskárny FRANCES s.r.o.

V pátek 19. 5. 2017 se žáci 3. ročníku obor Grafický design za pedagogického dozoru Ing. Janovského zúčastnili exkurze do tiskárny FRANCES s.r.o..

Cílem exkurze bylo seznámit se s organizací práce v tiskárně, s principem technologie ofsetového tisku, se zhotovením ofsetové formy. Dále s kotoučovým flexotiskem a výrobou dopisních obálek. Žáci si mohli vlastnoručně vyrobit grafickou značku technologií litografie (kamenotisku).

Žáci strávili v tiskárně celé dopoledne a odnesli si spoustu užitečných poznatků k dalšímu studiu. 

Ve fotogalerii naleznete několik momentek z této exkurze. 

 

Slavnost Modrého klíče

V pátek 19. 5. 2017 se zástupci naší školy, která je jedním ze sponzorů, zúčastnili slavnosti u příležitosti 25. výročí zahájení provozu Modrého klíče.

Slavnost se konala na zahradě Modrého klíče za krásného slunečného počasí. Hlavními hosty byla známá herečka Eva Hrušková a bývalý úspěšný hokejový brankář Dominik Hašek.

Pozvánka na výstavu

Zveme všechny příznivce grafického umění na výstavu akademické malířky Jiřiny Lockerové.

Výstava "Obrazy a ilustrace" se koná v Galerii Pod Věží na Staroměstském náměstí 69 v Mladé Boleslavi do 28. května 2017.

Paní Jiřina Lockerová učí na naší škole figurální kresbu, výtvarnou přípravu a technologii a praktická cvičení.

Soubory ke stažení

ikonka   (1386.517 Kb)

ikonka   (842.694 Kb)

ikonka   (1010.907 Kb)


 

Workshop pro žáky 3. ročníku

Ve středu 10. 5. 2017 se na naší škole uskutečnil workshop pro žáky 2. a 3. ročníku oboru Grafický design.

Paní Bezděková, zástupce firmy ADORE, nejprve žákům představila firmu, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele reklamních předmětů na našem trhu. Jedná se o reklamní propisky v mnoha typech, barvách i materiálech, mikrotužky, dárkové sady, trička, bloky, hrníčky ... Vše s profesionálním potiskem. Žáci se seznámili s technologií tamponovaného tisku, sítotisku a tisku laserem, digitálním tiskem a problematikou rytí.

Ve fotogalerii naleznete několik momentek z dnešní přednášky. 

Náštěva galerie ve Vídni

Žáci 1. - 3. ročníku oboru Grafický design navštívili ve středu 3. 5. 2017 galerii Albertina ve Vídni, kde shlédli především výstavu Egona Schieleho a doplňkově "Od Moneta k Picassovi".

Egon Schiele byl rakouský malíř a kreslíř, žák Gustava Klimta. Poté, co opustil vídeňskou secesi, si vytvořil vlastní působivý styl, jenž svou náladou zapadá do evropského expresionismu. Je autorem provokativních aktů v pohnutých pozicích, portrétů měst a vlastních podobizen. Často pobýval a tvořil v Českém Krumlově, ze kterého pocházela jeho matka. Od roku 1909 se odpoutal od Klmtovy elegantní linia a vytvopřil kreslířský styl, který i jeho velký vzor ochotně uznal za mistrovský. Na závěr svého života Schiele opustil akty a kreslil převážně krajinné obrazy.

Žáci mohli v galerii shlédnout obrazy např. Autoportrét s rukama na prsou, Tři uličníci, Sedící dívka, Dva muži se svatozáří, Dvě malá děvčátka, Sedící dívčí akt, Smrt a dívka a mnoho obrazů s tématikou krumlovské krajiny.

Počasí jim bohužel moc nepřálo, pršelo a prohlídku města museli zrušit. Ale výstavou byli nadšení a na zpáteční cestě ještě shlédli v autobuse dokument o Egonu Schielem. 

Obhajoba výsledků praktické maturitní zkoušky

Žáci 4. ročníku oboru Grafický design mají za sebou praktickou část maturitní zkoušky.

2 týdny usilovně pracovali na svých úlohách, ke kterým mimo jiné patřilo zpracování loga a vizuálního stylu pro fiktivní firmu kavárny nebo cukrárny, pro fiktivní obchod s retro zbožím, pro malý pivovar, dále návrh 3 divadelních plakátů, edice 3 knižních obálek, kampaň na podporu houbaření nebo kampaň pro filmový festival v Karlových Varech.

Ve fotogalerii naleznete několik momentek ze zahájení praktické části MZ - losování otázek, práce na úkolech u počítačů a v neposlední řadě obhajobu prací, která proběhla v audioučebně ve čtvrtek 27. 4. 2017. 

Prezentace z praxe žáků 3. ročníku

Ve dnech 5. 4. - 21. 4. 2017 konali žáci 2. a 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a žáci 3. ročníku oboru Grafický design v různých firmách odbornou praxi.

Jejím cílem bylo seznámit se s organizační strukturou společnosti, s různými postupy práce, poznat nová tvůrčí, technická a technologická řešení, marketingový přístup k trhu, pracovně právní vztahy ve společnosti a zaměření se na strategii společnosti vzhledem k propagaci výrobků a služeb.

Žáci 3. ročníku následně v audioučebně prezentovali své poznatky z této praxe. Momentky z prezentace můžete shlédnout ve fotogalerii.

Momentky z výstavy

Ve fotogalerii můžete shlédnout momentky z výstav v Národní galerii a ve Valdštejnské jízdárně, kterých se zúčastnili 21. 4. 2017 žáci 1. a 2. ročníku.

více
 

Vídeň - návštěva galerie

Ve středu 3. května 2017 pořádá naše škola ve spolupráci s DDM Praha 4 a Hobby centrum Praha 4 pro žáky zájezd do Vídně.

Žáci 1. - 3. ročníků shlédnou výstavu "Egon Schiele" a retrospektivní výstavu "Od Moneta k Picassovi". Žáky doprovodí vyučující dějin výtvarného umění Mgr. Vašáková a dále pan Mgr. Válek a Ing. Ivan Janovský. Odjezd je od pražského hlavního nádraží v 7.00 hodin.

Částku 620,- Kč je možné zaplatit u třídních učitelů nebo v sekretariátu. 

Exkurze pro žáky 1. a 2. ročníku

Žáci výtvarné sekce půjdou v pátek 21. 4. 2017 za pedagogického dozoru Mgr. Vašákové, ak. mal. Tesařové a Mgr. Stanka na exkurzi do Národní galerie a Valdštejnské jízdárny, kde mimo jiné shlédnou výstavu Františka Skály a Aj-Wej-weje.

Přednáška pro žáky 1. ročníku

Žáci 1. ročníku se ve čtvrtek 20. 4. 2017 v divadle U Hasičů zúčastní přednášky pana Josefa Klímy na aktuální téma "Zločin kolem nás". Pedagogický dozor PaedDr. Hana Hrzalová. Sraz žáků před divadlem v 8.00 hodin.
více
 

Výstava Jakuba Černého, žáka 3. ročníku

Zveme všechny příznivce grafického designu na výstavu abstraktních maleb a rytin našeho žáka z 3. ročníku Jakuba Černého.

Výstava se koná v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 1/2337, Praha 4. Jeho práce zde můžeme shlédnout do 6. května 2017.

Soubory ke stažení

ikonka   (295.426 Kb)


 

Velikonoční prázdniny

Ve dnech 13. 4. - 17. 4. 2017 nás čekají velikonoční prázdniny. Přejeme všem pedagogům a učitelům příjemně strávené dny volna a bohatou pomlázku.
více
 

Přednáška pro 3.V

Ve středu 29. 3. 2017 grafický designer pan Bohumil Vašák ze Studia NAJBRT představil žákům grafický design v běžném životě.

Pan Vašák seznámil žáky se svou prací - s vizuálním stylem restaurace Kantýna (součást sítě Ambiente). Dále s publikací inspirující tvorbu kameramana pana Kučery, který je mj. podepsaný pod kultovním filmem československé Nové vlny - Sedmikrásky.

Kromě vlastní designérské práce hovořil s žáky i o stěžejních projektech studia NAJBRT, jako vizuální styl hlavního města Prahy, či antologii typografických stylů Typo, která získala řadu ocenění.

Žáci se dozvěděli o proměně grafického designu v posledních letech. Zatímco dříve designer vstupoval teprve do závěrečné fáze tvůrčího procesu, dnes se na realilzaci díla podílí od začátku a je zpravidla spoluautorem celé koncepce. To přirozeně klade na grafika vyšší nároky, konkrétně na jeho teoretickou fundovanost. 

Ve fotogalerii najdete několik momentek z tohoto setkání. 

 

 

Odborná praxe žáků

Ve dnech 5. 4. - 21. 4. 2017 konají naši žáci odborné praxe.

Žáci 2. a 3. ročníku obor Ekonomika a podnikání a žáci 3. ročníku obor Grafický design v těchto dnech vykonávají v různých firmách odbornou praxi. Jejím cílem je seznámit se s organizační strukturou společnosti, s různými postupy práce, poznat nová tvůrčí, technická a technologická řešení, marketingový přístup k trhu, pracovněprávní vztahy ve společnosti a zaměření se na strategii společnosti vzhledem k propagaci výrobků a služeb.

Sportovní úspěchy Martina Šurana, žáka 2.MV

Martin Šuran je žákem 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportu a členem baseballového týmu.

Martin zkoušel hrát hokej a fotbal, ale nic ho tak nezaujalo, jako baseball. K tomuto sportu se dostal na základní škole, kde rád hrával softball, což je podobný sport. A odtud byl jen krůček do baseballového týmu Tempo Titans Praha, kde v současné době trénuje pod vedením pana Richarda Kanii. 

Před jeho příchodem tým v roce 2013 postoupil do extraligy, tudíž s ním tento úspěšný vstup mezi nejlepší družstva nezažil, ale za svůj největší dosavadní sportovní úspěch považuje "skok" z kategorie juniorů do mužské extraligy během dvou let. 

Přejeme Martinovi (a klubu TTP) do budoucna hodně sportovních úspěchů v boji o co nejlepší umístění v tabulce. Ve fotogalerii naleznete několik momentek.

 

 

Pobyt v Anglii v rámci projektu Erasmus+ / USTEP

V únoru se naši žáci Lucie Johová a Petr Mai zúčastnili projektu USTEP - "Using Sport to Empower People". Je to dvouletý mezinárodní projekt, který se zakládá na spolupráci tří organizací z České republiky, Velké Británie a Turecka.

Projekt pomáhá mladé lidi seberealizovat a učí je přemýšlet nad věcmi jinak. Každá část projektu se zaměřuje na něco jiného. První pobyt se uskutečnil v Anglii. Hlavním bodem programu bylo seznámit se s technikami tradičního bojového umění - karate, kickbox, tai chi. Díky bojovým sportům se účastníci naučili, jak dosáhnout lepší sebekontroly a jak být v životě více průbojnější. Cílem celého projektu jsou nové přístupy ve vzdělání mladých lidí za účelem zlepšení konkurenceschopnosti v oblasti podnikání.

Žáci se také seznámili s novými lidmi a novou kulturou, navzájem si vyměnili své zkušenosti a získali nové přátele. Už se těší na druhou část projektu, která se bude konat v Turecku.

Ve fotogalerii naleznete několik momentek z pobytu v Anglii. 

 

Jarní prázdniny

Ve dnech 13. 3. - 19. 3. 2017 budou na naší škole probíhat jarní prázdniny. Přejeme všem pedagogům a žákům příjemné prožití předjarního času, pohodu a maturantům načerpání sil k blížícím se zkouškám z dospělosti.
Sekretariát bude po dobu prázdnin uzavřen.
více
 

Podání přihlášek ke studiu oboru Ekonomika a podnikání

Připomínáme všem zájemcům o 4-letý obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportovních klubů a obchodních firem, že mohou přihlášku ke studiu poslat poštou nebo přinést osobně nejpozději 1. března 2017.

Kritéria přijetí naleznete pod záložkou Škola - přijímací řízení. Více informací rádi poskytneme na telefonním čísle 242 446 615 nebo osobně v úterý 21. 2. 2017, kdy máme ve škole den otevřených dveří.

 

Den otevřených dveří

V úterý 21. 2. 2017 má naše škola den otevřených dveří.

Zveme všechny žáky, kteří mají zájem o studium oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportovních klubů a obchodních firem, aby se k nám přišli podívat v době od 14.00 do 17.00 hod. Rádi Vás provedeme po škole a seznámíme s tím, co tento obor obnáší. Těšíme se na Vás.

 

2. kolo talentových zkoušek

Dne 14. 2. 2017 se koná 2. kolo talentových zkoušek na obor Grafický design. Kritéria přijetí, uveřejněná pro 1. kolo, se nemění. Bližší informace získáte na sekretariátu školy, tel. 242 446 615 nebo 616.
více
 

Foto z výstavy UMPRUM

Ve fotogalerii naleznete několik momentek z výstavy UMPRUM.
více
 

Foto z výstavy filmových plakátů

Ve fotogalerii naleznete několik momentek z výstavy plakátů 4.V.
více
 

Foto z maturitního plesu

Ve fotogalerii najdete momentky z maturitního plesu 4.V.
více
 

UMPRUM zve na výstavu

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá ve dnech 25. 1. - 29. 1. 2017 výstavu "Artsemestr zima 2017".

Výstava se koná v budově UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1. Otevřeno je denně od 10.00 - 18.00 hodin. Vstup je zdarma.

 

Výstava filmových plakátů žáků 4.V

Žáci 4. ročníku obor Grafický design pořádají 1. výstavu svých školních prací.

Vernisáž filmových plakátů se bude konat v restauraci U Kostela na Malostranském náměstí, Praha 1, v úterý 24. 1. 2017 od 19.00 hodin. Výstava je otevřena denně od 25. 1. do 25. 2. 2017 v době od 10.00 do 23.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Futsalová liga 2016/2017 - finále

19. ledna 2017 se naši manažeři z 1. - 3. ročníku zúčastnili finále ve futsalu.

Finále se odehrálo ve Střední odborné škole stavební a zahradnické na Praze 9. Bohužel i přes veškerou snahu se našim žákům nedařilo, všechny zápasy prohráli a umístili se na bramborovém místě. Věříme, že je to neodradilo od dalšího futsalového klání a přejeme jim v dalším ročníku více štěstí.  

 

Klauzurní práce za 1. pololetí 2016-2017

Od konce listopadu 2016 probíhají na naší škole klauzurní práce žáků 1. - 4. ročníku. Fotografie z jejich prací jsou postupně umísťovány ve fotogalerii grafický design, kde si je můžete prohlédnout.

více
 

Náhradní termín talentových zkoušek

Ředitelka školy vyhlašuje náhradní termín talentových zkoušek pro školní rok 2017/2018, na úterý 24. 1. 2017. Bližší informace získáte na sekretariátu školy, tel. 242 446 615 nebo 616.

více
 

Sportovní úspěchy Anny-Marie Benešové, žákyně 2.MV

Anna-Marie Benešová je žákyní 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, se zaměřením na management sportu na naší škole a úspěšnou reprezentantkou České republiky v plavání.

K závodnímu plavání, kterému se věnuje od svých sedmi let, jí přivedla maminka. Je členkou sportovního oddílu TJ Koh-i-noor České Budějovice, kde trénuje pod vedením paní Evy Šmausové. Plave v soutěži družstev i jednotlivců. K jejím úspěchům z poslední doby patří stupně vítězů na Zimním mistrovství ČR v Plzni, konané ve dnech 15. 12. - 18. 12. 2016.

Ve fotogalerii najdete Máju v akci a diplomy za umístění.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme! 

 

Den otevřených dveří

V úterý 17. ledna 2017 se na naší škole od 14.00 do 17.00 hodin opět koná den otevřených dveří.

Zveme všechny zájemce o obor Ekonomika a podnikání k prohlídce a konzultacím. Seznámíme Vás s tím co tento obor, zaměřený na management sportu a obchodních firem, obnáší. Těšíme se na Vás!

 

 

Maturitní ples 4.V

Srdečně všechny zveme na maturitní ples třídy 4.V, který se koná v pátek 6. 1. 2017.

Ples se koná v F&B centrum, s.r.o., Nádražní 43/84, Praha 5 od 18.00 hodin. Lístky k sezení za 300,- Kč a ke stání za 200,- Kč je ještě možné zakoupit přímo na místě.

Vánoční prázdniny

Přejeme všem pedagogům a žákům příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a optimismu v novém roce a načerpání nových sil do dalšího studia.

Věříme, že vítězné "pé efko" žákyně 3. ročníku Kateřiny Kopecké, které bylo i finančně ohodnoceno, přispěje k vánoční pohodě a k ještě lepším výkonům a motivaci všech v novém roce. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2016 a do školy se vrátíme v úterý 3. 1. 2017. Sekretariát školy bude o prázdninách uzavřen.

 

 

Soubory ke stažení

ikonka   (733.77 Kb)


 

Exkurze v Národním divadle

V pondělí 19. 12. 2016 žáci 2. a 3. ročníku navštívili Národní divadlo v Praze.

V rámci exkurze s odborným výkladem se podívali nejen do hlavního sálu, ale i do míst běžným návštěvníkům nepřístupným, např. na střechu s terasou nebo do nejnižších pater budovy, kde jsou uloženy základní kameny.

Návštěva byla osvěžující a hodnotnou obměnou každodenní výuky a jejím užitečným zpestřením. Ve fotogalerii naleznete několik momentek. 

 

 

Návštěva výstavy prací klientů Modrého klíče v Senátu

V úterý 13. 12. 2016 se zástupci naší školy zúčastnili zahájení výstavy klientů Modrého klíče v Senátu ČR.

Výstava je pořádána pod záštitou senátora pana Tomáše Grulicha, který všechny přítomné přivítal  a vyjádřil radost nad vystavenými pracemi klientů Modrého klíče v Chodbě místopředsedů, nazvaných "PRAHA 2017". Dle jeho slov jsou tato díla "malována hlavně srdcem". U příležitosti této výstavy byl také pokřtěn modroklíčovský nástěnný kalendář, jehož kmotrem se stal starosta Prahy 12 pan Milan Maruštík.

K dobré pohodě přispěla i hudba v provedení členů a příznivců spolku Setkání s hudbou. Momentky z této akce najdete ve fotogalerii.  

 

 

Futsalová liga 2016/2017 - 2. kolo

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se odehrálo 2. kolo Středoškolské futsalové ligy 2016/2017.

Naši žáci oboru Ekonomika a podnikání remizovali s MŠ a SŠ Aloyse Klara 1:1. Ve druhém utkání porazili Gymnázium Čakovice 10:6 a postupují do dalšího kola. Blahopřejeme!

Několik momentek najdete ve fotogalerii. 

 

 

Pobyt ve Francii v rámci projektu Erasmus+

Naši studenti ze 3. ročníku odjíždějí v pátek 9. 12. 2016 na týdenní pobyt ve Francii v rámci projektu Erasmus+.

Projektu se zúčastní 20 studentů ze čtyř zemí - z Francie, Německa, Španělska a České republiky. Budou mít možnost rozvíjet své jazykové schopnosti, navštívit místní školu v Nimes, poznat francouzskou kulturu a ochutnat francouzské speciality.

 

 

Fotografická výstava Tona Stana

Žáci 3. a 4. ročníku oboru Grafický design navštívili v pražské Nové galerii fotografickou výstavu Tona Stana.

Jeho práce vznikají koncepčním způsobem a jsou to jednoduchou stylizací odlehčované realizace širokého spektra možností člověka - umělecké intervence do přirozené krásy ženského těla, přikládání skleněných čoček na nahé tělo, vrstvení, zakrývání, zvětšování či zmenšování, nalepování a odlepování látek, či objektů. Vytváření nových realit, díky nimž jsme uvedeni do světa, který nás nutí k úvahám, o ženě, o kráse, o uměleckém díle a životě jako takovém.

Ve fotogalerii naleznete momentky z výstavy. 

 

 

Další spolupráce s Erasmem+ - dvouletý projekt

V rámci spolupráce školy a mezinárodního vzdělávacího centra GEMS se žákům 1. a 2. ročníku nabízí možnost podílet se na dvouletém projektu pod patronací Erasmu+.

Jedná se o spolupráci tří organizací z České republiky, Velké Británie a Turecka. Studentům se tak nabízí prostor pro vlastní realilzaci, zlepšení jazykových dovedností (podmínkou pro účast na projektu je ucházející znalost AJ) a jejich další vzdělávací i profesní růst. Účast na projektech tohoto typu je vysoce ceněna při přijímacícm řízení na vysokou školu i u pracovního pohovoru.

Neváhejte se přihlásit včas, počet účastníků je omezen na 10 žáků.

Spolupráce zahrnuje pětidenní školení ve Velké Británii (únor 2017), pětidenní školení v Turecku (květen/červen 2017) a pětidenní školení v Novém městě pod Smrkem (říjen/listopad 2017). Registrační poplatek je 120 euro. Vše ostatní je hrazeno z fondů Erasmu+. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.

V případě zájmu se prosím obraťte na info@gape.cz do středy 16. 11. 2016. 

Soubory ke stažení

ikonka   (470.928 Kb)


 

Schola Pragensis 2016

Vedení školy děkuje všem pedagogům a studentům, kteří ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2016 důstojně prezentovali naši školu na Schole Pragensis.

Ředitelské volno

Ve čtvrtek 17. 11. 2016 je státní svátek a v pátek 18. 11. 2016 bude ředitelské volno. Přejeme všem pedagogům a žákům ničím nerušený prodloužený víkend.

více
 

Futsalová liga 2016/2017 - 1. kolo

Dne 10. 11. 2016 se uskutečnilo 1. kolo Středoškolské futsalové ligy 2016/2017.

Žáci naší školy - obor managementu - vyhráli první zápas nad soupeřem ze Střední školy Náhorní, Praha - Kobylisy poměrem 10:5. Druhý soupeř bohužel nedorazil a tak postupují z 1. místa do dalšího kola. Blahopřejeme! Ve fotogalerii naleznete momentky z tohoto utkání.  

 

Sportovní úspěchy Adély Zankelové, žákyně 2.MV

Adéla Zankelová je studentkou 2. ročníku grafického designu na naší škole a úspěšnou reprezentantkou České republiky ve sportovním aerobiku.

Ve dnech 18. 10. - 21. 10. 2016 se s reprezentačním družstvem úspěšně zúčastnila Mistrovství světa ve sportovním aerobiku, fitness týmech, hip hop unite a aerobic group performace ve Vídni. Jejich sestava jim vynesla krásné třetí místo. Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2016 proběhlo Mistrovství České republiky, kde děvčata obsadila druhé místo. Srdečně blahopřejeme!

Ve fotogalerii naleznete několik momentek z MS, ME a různých soutěží z poslední doby včetně ocenění.

 

Vánoční trhy v Míšni a Drážďnech

Zveme Vás na adventní výlet do Míšně a Drážďan na adventní trhy. V přiloženém letáčku naleznete další informace.

Vernisáž výstavy MgA. Jindřicha Hájka

Ve středu 2. listopadu 2016 proběhla v Galerii ve Štěpánské ulici vernisáž výstavy MgA. Jindřicha Hájka, nazvaná "LOLITA". Momentky naleznete ve fotogalerii.

více
 

Výstava v Modrém klíči

Srdečně zveme všechny příznivce umění do galerie Modrého klíče na výstavu "G.A.P.e představuje".

Výstava nabízí setkání s pracemi našich studetů výtvarného oboru Grafický design. Spolupráce školy s Modrým klíčem zasahuje do mnoha oblastí a na vernisáži, konané dne 20. října 2016 od 17.00 hodin, bude prostor je představit.

Těšíme se na vaši účast!

 

 

Přednáška Bakala Foundation

Pod záštitou nadace Bakala Foundation proběhla ve středu 12. 10. 2016 na naší škole přednáška pro studenty 3. a 4. ročníku vedená slečnou Evou Michálkovou, na které se seznámili s možnostmi studia v zahraničí.

V první části přednášky studenti absolvovali několik psychologických her, pracovali ve skupinách a debatovali o vlastních snech a plánech do budoucna. Po krátké přestávce se diskuse stočila ke konkrétním podmínkám pro získání stipendia, k výhodám studia v zahraničí a možnostem, které se tak studentům nabízejí v jejich další profesní kariéře.

Slečna Michálková výklad pojala netradičním způsobem, kterým dokázala všechny zúčastněné zaujmout a podnítit jejich zájem, pomohla jim zamyslet se nad vlastními dovednostmi a najít odvahu vykročit vstříct vlastním snům.

 

Podzimní prázdniny

Od 24. 10. do 30. 10. 2016 probíhají na škole podzimní prázdniny.

Přejeme všem pedagogům a žákům příjemně prožité podzimní volno. Sekretariát bude otevřen ve středu a ve čtvrtek od 9.00 do 13.00 hodin.

 

 

Soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ

V úterý 11. 10. 2016 se uskutečnila v naší škole výtvarná soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v kresbě zátiší a v kresbě komiksu. Ve fotogalerii naleznete momentky vč. několika prací.

Po uvítání žáci začali v ateliéru č. 1 kreslit dle svého výběru tužkou nebo uhlem zátiší. Měli na to 2 hodiny. Následovala zasloužená přestávka s občerstvením, během které vyučující hodnotili kresby body v rozmezí 0 - 20. Poté se žáci přesunuli do ateliéru č. 2, kde pokračovali v soutěži. Tentokrát byl na řadě komiks, malovaný fixem, na téma: Moje město. Ve 13.00 hodin byla soutěž ukončena a komise měla opět práci s přidělováním bodů. Nebylo to snadné, všichni dali do svých výtvorů to nejlepší. Vítězové každé kategorie byli odměněni hodnotnými cenami, ale i ti co neuspěli neodcházeli s prázdnou. 

Děkujeme všem, že se naší soutěže zúčastnili a budeme se těšit v příštím roce na další talenty a možné studenty naší školy. 

 

 

Exkurze do tiskárny SVOBODA PRESS

Studenti 4. ročníku navštívili za pedagogického dozoru Ing. Ivana Janovského ve středu 5.10.2016 tiskárnu SVOBODA PRESS v Praze-Malešicích, která existuje přes 60 let.

Hlavní výrobní technologií je v současnosti ofsetový vysokonákladový tisk na 5 moderních rotačních strojích Manroland, dokončující zpracování V1 a V2. Tisknou zde katalogy, celobarevné časopisy, letáky, prospekty a další reklamní tiskoviny pro český a zahraniční trh. Dříve se zde tiskly i barevné publikace, určené především pro export  do Německa a Velké Británie.

Provozem velkoformátových ofsetových kotoučových strojů provázel žáky ředitel tiskárny pan Petr Lomberský. Viděli nejen automatizovanou linku na výrobu tiskových desek technologií CtP, ale i supermoderní velkoformátové tiskové stroje. Za doprovodu pana ředitele se dostali i do bezprostření blízkosti rotačky za protihlukovou stěnu a mohli tak "nasát" atmosféru tiskového stroje při plném výkonu. Zajímavý byl i výstup do horního patra kotoučového stroje a pozorovat funkci skládacího aparátu a vykládacího dílu za chodu rotačky.

Exkurze byla velmi poučná a zajímavá a panu řediteli patří velký dík, že se našich žáků ujal osobně. 

Ve fotogalerii naleznete několik momentek. Poslední je lehce rozmazaná díky pohybu stroje. 

 

 

Slovo ředitelky

Soubory ke stažení

ikonka   (849.459 Kb)


 

Přípravné výtvarné kurzy

Minulý týden začaly na naší škole přípravné výtvarné kurzy. Žáci začínají s kreslením zátiší. Několik momentek z výuky naleznete ve fotogalerii.
více
 

Den otevřených dveří

V úterý 4. 10. 2016 se na naší škole konají dny otevřených dveří. Zájemci o studijní obor Grafický design a Ekonomika a podnikání si mohou přijít prohlédnout naší školu v době od 14.00 do 17.00 hodin. Těšíme se na Vás.
více
 

Jedeme v tom spolu

V sobotu dne 1. října 2016 se žáci naší školy pod vedením Ing. Jakuba Studeného zúčastnili akce "Jedeme v tom spolu".

Tuto akci každoročně pořádá Modrý klíč ve spolupráci s Městskou části Praha 12, Praha Libuš a s dalšími partnery. Účastníci sportovně relaxačního putování vyrážejí ze zastávky MHD Sídliště Libuš - pěšky, na kole, na koloběžce - aby se opět setkali v cíli  na Obchodním náměstí v Praze 4 - Modřanech. Tady na zúčastněné čekají ukázky prací a stánek, kde hendikepovaní z Modrého klíče prodávají své výrobky. Počasí v sobotu všem přálo a účastníci si pochvalovali přátelskou atmosféru. Ve fotogalerii najdete několik momentek z této akce.

 

Mimořádné třídní schůzky 4.V

V úterý dne 4. 10. 2016 se v kmenové třídě 4. ročníku oboru Grafický design konají od 17.00 hodin mimořádné třídní schůzky. Bude projednána organizace maturitních zkoušek.
více
 

Gruzie - projekt Erasmus+

V červenci tohoto roku se naše studentky Viktorie Hemzová a Lucie Johová zúčastnily v rámci projektu Erasmus+ dobrovolnického pobytu v Gruzii.

Cílem tohoto projektu bylo podpořit mezikulturní výměnu prostřednictvím dobrovolné práce mezi českými dobrovolníky a gruzínskou mládeží. O tuto svou zkušenost se formou prezentace podělily s ostatními studenty. Jejich vyprávění bylo zajímavé, zábavné a poučné. Celá prezentace byla velmi dobře připravená a zaujala nejednoho posluchače. Ve fotogalerii naleznete několik momentek. Více fotografií je ve fotogalerii Foto z pobytu v Gruzii.

 

Přípravné výtvarné kurzy pro žáky ZŠ - volná místa

Od 20. září 2016 probíhají na naší škole přípravné výtvarné kurzy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.

Kurzy se konají od 15.00 - 17.00 hod. pod vedením akademických malířů. V případě zájmu Vám bližší infomace sdělíme na sekretariátu školy, tel. 242 446 615 nebo 616.

Cena 1 lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10-ti lekcí činí cena 2 000,- Kč. Již nyní si můžete z důvodu omezené kapacity zarezervovat místo na výše uvedeném telefonu nebo emailem: info@gape.cz

 

 

Podzimní maturita

Dnešní den 12. 9. 2016 se na naší škole konají podzimní maturity. Přejeme všem studentům hodně štěstí.
více
 

Seznamovací pobyt na Šumavě - 1. ročník

Ve dnech 4. 9. - 7. 9. 2016 strávili studenti 1. ročníku v rámci seznamovacího kurzu 4 dny v Nové Huti na Šumavě.
více
 

Zahájení nového školního roku

Zahájení školního roku na naší škole začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 9.00 hod. Věříme, že si všichni přes prázdniny odpočinuli a načerpali nových sil do dalšího studia.
více
 

Hlavní prázdniny

Přejeme všem našim učitelům a žákům pohodové letní prázdniny, hodně sluníčka a nezapomenutelných zážitků.

 

 

Turecko - návrat

V neděli 26. 6. 2016 se vrátili žáci z Turecka. Ve fotogalerii najdete několik momentek z akce pořádané v rámci projektu Erasmus+ pořízené žákem 1. ročníku Kryštofem Havlíčkem.
více
 

Charitativní akce

Kniha "Sestřičky na cestách" - ilustrace Jakub Černý, žák 2. ročníku oboru Grafický design.

Ještě před začátkem prázdnin bychom se chtěli podělit o radost z úspěchu Jakuba Černého, žáka 2. ročníku, který spolu s dalšími stál u zrodu myšlenky na pomoc seniorům, odkázaným na pečovatelskou službu. Tak vznikla kniha "Sestřičky na cestách" - soubor povídek a drobných črt z prostředí domácí péče, kterou Jakub ilustroval a kterou napsala jeho maminka.

Knihu vlastním nákladem vydala Farní charita Praha 4 - Chodov. Stojí 150,- Kč a její koupí věnujete seniorům devadesát minut domácí péče. V případě zájmu či dalších dotazů se prosím obraťte na tuto emailovou adresu: tereza.mazourkova@seznam.cz

Turecko - projekt Erasmus+

Ve dnech 15. 6. - 26. 6. 2016 se vybraní žáci naší školy zúčastní v rámci projektu Erasmus+ 10-ti denní stáže v tureckém městě Savsat, které se nachází na pobřeží Černého moře.

Hlavním organizátorem je turecká organizace Youthlympic. Projekt je zaměřený na výstavbu ekovesnice a následný rozvoj ekoturistiky v kraji. Účastníci během svého pobytu postaví 2 menší dřevěné stavby, které budou sloužit jako vzdělávací centrum a centrum volného času a v rámci mezinárodní spolupráce si procvičí anglický jazyk. 

 

Pražský výtvarný plenér

Od 13. 6. do 17. 6. 2016 se žáci 2. ročníku oboru Grafický design účastní Pražského výtvarného plenéru.

Každý den chodí s jednotlivými vyučujícími malovat zajímavosti v Praze. Navštíví pražskou ZOO, Golf a Country club Hodkovičky, park Rokytku nebo bájný Vyšehrad.

 

Třídní schůzka

Ve čtvrtek dne 9. 6. 2016 se uskutečnila třídní schůzka budoucího prvního ročníku.

Schůzky se zúčastnili rodiče i mnozí žáci budoucího prvního ročníku. Byli seznámeni s třídním učitelem Ing. Jakubem Studeným a s učiteli hlavních předmětů. Dále převzali informace k zahájení školního roku 2016/2017 a k seznamovacímu kurzu, který se každoročně koná na začátku září.

 

Klauzurní práce

Od 12. 5. 2016 probíhají na naší škole klauzurní práce žáků 1. - 3. ročníku oboru Grafický design. Fotografie z jejich prací budou postupně umístěny ve fotogalerii - záložka fotogalerie - grafický design, kde si je můžete prohlédnout.

více
 

Májová slavnost

V pátek dne 27. května 2016 se od 16.00 hodin v Divadle Dobeška, Jasná I. 1181/6, Praha 4, koná Májová slavnost naší školy.

Jedná se o charitativní akci na podporu Modrého klíče. Budou vydraženy obrazy našich současných i bývalých žáků, dále obrazy ak.mal. Ireny Mudrové, pana Pavla Šůstka a fotografie profesionálního fotografa pana Vasila Stanka, který spolu s ak.mal. Mudrovou učí na naší škole. Výtěžek z aukce bude předán zástupcům Modrého klíče.

Během tohoto slavnostního večera budou stužkováni žáci prvního ročníku a žáci čtvrtého ročníku převeznou maturitní vysvědčení. Všichni jste srdečně zváni. 

 

Volná místa ke studiu

Naše škola nabízí žákům základních škol poslední volná místa studijních oborů Grafický design a Ekonomika a podnikání. Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 242 446 615 nebo 616.

více
 

Maturitní stipendium

Připomínáme žákům, kteří odmaturovali s vyznamenáním, aby si požádali o maturitní stipendium.
více
 

Maturita - ústní zkoušky

Ve dnech 16. 5. - 18. 5. 2016 čeká žáky poslední část maturity - ústní zkoušky. Držíme jim palce a věříme, že zvládnou zkoušku z dospělosti na výbornou! Momentky můžete shlédnout ve fotogalerii.

více
 

Exkurze do tiskárny Adore

Dne 3. 5. 2016 navštívili žáci 3. ročníku v rámci polygrafické výuky firmu ADORE, s.r.o. v Praze 10.

Firma se zabývá reklamními předměty a jejich potiskem. Naše žáky zaujal tamponový tisk, který si také mohli vlastnoručně vyzkoušet (viz foto níže - studentka Lucie Rezková provádí potisk propisovačky).

Workshop - Modrý klíč

Dne 3. 5. 2016 navštívili žáci 1. ročníku oboru Grafický design pod vedením pedagogů MgA. Jonáše Czesaného a Mgr. Ĺubomíry Kmeťové Modrý klíč.

Nadací je provedla paní Zdena Kapicová, vedoucí denního a týdenního stacionáře. Žáci si prohlédli pracovní i životní zázemí klientů Modrého klíče a někteří se aktivně zapojili při práci v keramické dílně. Dále se seznámili s výrobou papíru, korálkových ozdob, práce s vlnou a dalšími aktivitami.

Návštěva nadace byla přínosná jak z hlediska poznání života osob s postižením, kteří tvoří klientelu Modrého klíče, tak z hlediska odborného, kdy si žáci vyzkoušeli práci s rozmanitým materiálem.

 

Pozvánka na Mírovou výstavu v Praze

Srdečně zveme všechny zájemce na "Mírovou výstavu", která se koná v sobotu 14. 5. 2016 v prostorách společnosti Swarovski, Celetná 600/7, Praha 1 od 13.00 hodin.

IWPG je nevládní, nezisková organizace, sdružující ženy různého věku a nejrůznějších životních osudů. Vize organizace a neochvějná vytrvalost umožňuje jejím členům cílevědomě pracovat na zajišťování míru po celém světě ve snaze dosáhnout vytčeného cíle - absolutního celosvětového míru.

Tato organizace se rozhodla otevřít v Praze výstavu, jejímž základním tématem je mír. Autory vystavených děl jsou především žáci základních a středních škol. Také naše škola přispěla na výstavu díly, které vytvořili naši žáci. Těšíme se na Vaši účast.

Soubory ke stažení

ikonka   (150.58 Kb)


 

Maturita - písemná část

Ve dnech 2. 5. - 4. 5. 2016 probíhají písemné části zkoušek z dospělosti. Držíme všem našim žákům palce!

více
 

Přednáška - boj proti organizovanému zločinu

Ve středu 27. 4. 2016 se pro žáky 1. a 2. ročníku naší školy uskutečnila přednáška vzdělávacího centra GEMS na téma boje proti organizovanému zločinu.

Mezinárodní projekt podporovaný programem "Europe for citizens" si klade za cíl posílit roli organizované občanské společnosti v předcházení trestné činnosti mládeže a posílení spolupráce mezi veřejnými subjekty a občanskou společností. Projektu se účastní 14 organizací z 10 evropských zemí. Hlavním organizátorem projektu je italská organizace Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. 

Giovanni Falcone byl italský prokurátor, který se specializoval na vyšetřování a odhalování zločinů italské mafie a představoval jednu z vůdčích postav boje proti organizovanému zločinu v Itálii. 23. 5. 1992 na něj byl spáchán atentát, při kterém zemřel společně se svou manželkou, která také pracovala v soudnictví. Po jejich smrti se v Itálii zvedla vlna odporu proti mafii, byly organizovány protestní akce a vznikaly spolky, které měly donutit vládu k ostřejším protimafiánským opatřením.

Žáci měli možnost shlédnout zajímavé ukázky z realizace projektu a diskutovat nad tématem organizovaného zločinu a jeho prevence nejen v Itálii. Přednášky se jako hosté zúčastnili zástupci české pobočky Intrnational Women´s Peace Group z Jižní Koree.

V rámci přednášky byly studenti seznámeni s možnostmi jejich účasti na dalších projektech a mobilitách, které Mezinárodní vzdělávací centrum GEMS ve spolupráci se naší školou připravuje. 

 

Maturita - praktická zkouška

Od 8. 4. do 20. 4. 2016 probíhala na naší škole praktická maturitní zkouška pro žáky 4. ročníku oboru Grafický design. Žáci měli 8 dní na to, aby ukázali, co se za 4 roky studia naučili.

Jejich úkolem byl např. design hracích karet, série tří filmových či divadelních plakátů, potisk na tričko, autorský komiks, název, logo a vizuální styl pro fiktivní firmu, emballage potraviny nebo dětské leporelo - ilustrace bez použití počítače. Ve čtvrtek 21. 4. 2016 museli před maturitní komisí svoji práci prezentovat a obhájit. Jak se s těmito úkoly vypořádali, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Poslední dubnový týden mají studijní volno a poté začíná další část zkoušky z dospělosti. Držíme palce!

 

Výstava Davida Cronenberga

V pátek 8. 4. 2016 navštívili žáci 1. ročníku oboru Grafický design, za pedagogického doprovodu ak. mal. Kmeťové a MgA. Czesaného, výstavu Davida Cronenberga, nazvanou "Evolution".

Významný kanadský režisér patří k tvůrcům s bohatou výtvarnou fantazií a z toho těží i výstavní projekt věnovaný jeho celoživotnímu filmovému dílu. Cronenbergovy surrealistické vize doprovázející akční příběhy jeho filmů s atmosférou science-fiction jsou představeny prostřednictvím sklutečných artefaktů a modelů, vzniklých pro jednotlivé snímky spolu s dynamickými audiovizuálními prvky na lidskou populaci. Výstav se nevyhýbá ani takovým tématům jako lidská sexualita či zachování osobní identity.

Výstava, která bude probíhat až do července 2016, se koná v Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1, každé úterý - neděle, od 10.00 do 20.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že se uvnitř nesmí fotit, nemůžeme vám fotograficky zprostředkovat vizuální zážitek. Proto vřele doporučujeme osobní návštěvu. Jistě si rádi zblízka prohlédnete rekvizity např. z filmu "Moucha".

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vypisuje na čtvrtek 14. 4. 2016 pro obor Ekonomika a podnikání 2. kolo přijímacího řízení. Kritéria přijetí najdete v záložce Škola - přijímací řízení. Přihlášky s uvedeným kontaktem můžete zaslat poštou nebo přinést osobně do úterý 12. 4. 2016.

více
 

Workshop se žáky z Izraele

V úterý dne 5. 4. 2016 se na naší škole v rámci projektu Erasmus+ uskutečnil workshop žáků naší školy a Izraele.

Naši hosté se sešli s žáky 2. ročníku, obor Grafický design, ve výtvarném ateliéru 2 a v rámci výuky výtvarné přípravy tvořili společné dílo - koláž. Jazyková bariéra byla rychle překonána a všichni se pustili se zápalem do práce. O tom, jak se jim to povedlo a jaká byla atmosféra, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.  Věříme, že v brzké době oplatíme našim hostům návštěvu a porovnáme tak úroveň našich škol a studia.  

 

Workshop - spol. Adore

Ve středu 23. 3. 2016 se na naší škole uskutečnil workshop pro 3. ročník oboru Grafický design.

Společnost ADORE, sídlící na Praze 10, patří mezi nejvýznamnější dodavatele reklamních předmětů. Jedná se o reklamní propisky v mnoha typech, barvách i materiálech, mikrotužky, dárkové sady, trička, bloky a spod. Vše s profesionálním potiskem. Zástupce společnosti, paní Bezděková, seznámila studenty s technologií tamponovaného tisku, sítotisku, s tiskem laserem (včetně 3D), digitálním tiskem a problematikou rytí.

Velikonoční prázdniny

Ve dnech 24.3. - 28.3.2016 bude škola uzavřena z důvodu velikonočních prázdnin. Přejeme všem vyučujícím a žákům příjemné prožití svátků jara a bohatou pomlázku.
více
 

Soutěž Junior Design Fest 2016

V těchto dnech v Bratislavě vrcholí mezinárodní soutěž studentských prací.

Projekt JDF je mezinárodní soutěžní přehlídkou studentských prací uměleckých škol se zaměřením na design, výtvarné umění a umělecká řemesla. Naši školu zastupují práce žáků na téma filmový plakát a experimentální abeceda.

Vybraní žáci 3.V - Jakub Vepřek a Michael Kysela - se ve čtvrtek 17. 3. 2016 v Bratislavě v galerii Umelka zúčastní vernisáže a slavnostního vyhlášení výsledků. 

Seminář EVS v Gruzii

Ve dnech 28. 2. - 6. 3. 2016 se v Rustavi, nedaleko gruzínského hlavního města Tbilisi, konal seminář EVS (Every Volunteer Secure). Naši školu reprezentovala Mgr. Tereza Mazourková.

Seminář zaměřený na činnost dobrovolníků z řad mladých lidí do 26-ti let se konal pod záštitou české pobočky mezinárodní organizace International Educational Center GEMS. Zúčastnili se ho zástupci dobrovolných organizací z celé Evropy, konkrétně z České republiky, Slovenska, Lotyšska, Ukrajiny, Arménie, Makedonie, Portugalska, Itálie, Řecka a Gruzie. Hostitelskou organizací semináře byla gruzínská asociace Georgian Youth for Europe z Rustavi, která seminář propojila s řadou velmi zajímavých workshopů, týmových aktivit, přednášek a exkurzí s dobrovolnickou činností.

Podání přihlášek ke studiu oboru Ekonomika a podnikání

Připomínáme všem zájemcům o 4-letý obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportovních klubů a obchodních firem, že mohou přihlášku ke studiu poslat poštou nebo přinést osobně do 15. března 2016. Kritéria přijetí naleznete pod záložkou Škola - přijímací řízení. Těšíme se na vás.
více
 

Výstava děl ze soutěže Doteky papíru

Ve dnech 12. 10. - 20. 11. 2015 vytvářeli naši žáci z 2. a 3. ročníku oboru Grafický design svá díla na soutěž Doteky papíru.

Tématem soutěže, kterou každoročně pořádá spol. Antalis s.r.o., byly tentokrát Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiru. Přestože naši žáci nevyhráli, důstojně reprezentovali naši školu. Ve fotogalerii se můžete podívat na jednotlivá díla naší školy i dalších účastníků.

Vystavené práce si můžete osobně prohlédnout na adrese Le papier - centrum speciálních papírů, Chodská 11, Praha 2, do konce března 2016.

Jarní prázdniny

Ve dnech 29.2. - 6.3.2016 budou na naší škole probíhat jarní prázdniny. Sekretariát bude v provozu v pondělí 29. 2. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
Přejeme všem učitelům a žákům příjemně strávený týden a načerpání nových sil k dalšímu studiu.
více
 

Projekt ERASMUS+

V neděli 28. 2. 2016 odlétá Mgr. Tereza Mazourková v rámci projektu Erasmus+ na týdenní pobyt do Gruzie. O hlavních prázdninách 6 vybraných studentů bude mít možnost strávit v Gruzii s projektem Erasmus+ celý měsíc.
více
 

Finále futsalové ligy

Ve středu 24. 2. 2016 proběhlo pražské finále středoškolské futsalové ligy.

Naši žáci ve složení Koubek, Kraus, Anderle, Kafka, Dobřanský, Vondrák, Šuran, Jelínek a Bouša se ve sportovní hale Jižní Město utkali ve finále soutěže s Gymnáziem Litoměřická, OA Hovorčovická a OA Heroldovy sady. Po urputných bojích obsadili 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za sportovní reprezentaci naší školy!

 

Prezentace studijního pobytu v Anglii

Dnešního dne 22. 2. 2016 prezentovali žáci 1. a 2. ročníku svůj nedávný pobyt v Londýně.

Žáci 1. - 3. ročníku se sešli za účasti MgA. Janky Šteindlerové, ředitelky školy, Ing. Evy Bauerové, zástupkyně ŘŠ, a třídních učitelek Mgr. Mazourkové a PaedDr. Hrzalové v audio učebně, kde byl prezentován týdenní pobyt některých našich žáků v Londýně. Hostem prezentace byla i paní Bc. Alena Jeslínková, zástupce spol. International educational center GEMS.

Žáci seznámili všechny přítomné s konceptem projektu a se svými zkušenostmi a zážitky. Zdokonalili se v anglickém jazyce, poznali život jiné kultury a shodli se na tom, že pobyt v Londýně byl pro ně velkou školou.

Paní Jeslínková představila program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport ERASMUS+, který mimo jiné nabízí mezinárodní výměnu mládeže, školení, evropskou dobrovolnou službu, studijní návštěvy, strategická partnerství ...  

Věříme, že si žáci odnesli cenné poznatky a zúčastní se v budoucnu podobných projektů.

Účelem této přednášky byl i záměr, aby si naši žáci vymysleli vlastní projekt, který by je zaujal a s pomocí GEMS - paní Jeslínkové a našich odborných učitelů ho fundovaně přichystali na dostatečné úrovni, aby prošlo sítem náročných projektů.

 

Studium na vysoké škole - úspěchy našich studentů

Jsme hrdí na to, že mnoho našich studentů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Naši absolventi oboru Grafický design Sergeiy Dyakiv a Ondřej Šefránek úspěšně složili zkoušku na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Sergeiy bude studovat malbu pod vedením doc. MgA. Jiřího Černického a Ondřej sochařství u MgA. Dominika Langa.

Další naši žáci uspěli u zkoušky na vysokou školu v Plzni a byli přijati ke studiu na Fakultu Designu a umění Ladislava Sutnara.

Všem srdečně blahopřejeme! 

 

Den otevřených dveří

V úterý 23. 2. 2016 se na naší škole koná v tomto školním roce poslední den otevřených dveří. Kdo ještě nejste rozhodnuti na jakou školu se přihlásit, přijďte se podívat k nám. Kromě oboru Grafický design nabízíme i 4-letý obor Ekonomika a podnikání, se zaměřením na management sportovních kloubů a obchodních firem. Těšíme se na Vás v době od 14.00 - 17.00 hodin.
více
 

Přijímací zkoušky na vysokou školu

Tento týden někteří naši žáci ze 4.V, obor Grafický design, dělají přijímací zkoušky na Univerzitu Jan Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, převážně na Fakultu Umění a designu. Přejeme jim hodně štěstí.
více
 

Studijní pobyt v Londýně

Vybraní žáci naší školy v doprovodu Bc. Junkové se vrátili z týdenního studijního pobytu v Londýně v rámci projektu Erasmus. Tento projekt probíhal ve spolupráci s Mezinárodním vzdělávacím centrem GEMS.

Žáky čekaly zajímavé přednášky, semináře a workshopy v anglickém jazyce. Koncept celého projektu vycházel z etiky a filozofie bojových umění se zaměřením na disciplínu, sebevědomí, sebepoznání. Kromě jiného se jejich další činnost týkala sociálních projektů, např. charity.

V rámci pobytu žáci odjeli do centra Londýna, kde navštívili místní College (školu). Byli hosty jedné z tříd, kde právě probíhala výuka globální marketing. Výklad daného předmětu v anglickém jazyce je zaujal a byl pro ně zajímavou zkušeností.

Pobyt v Anglii se žákům velice líbil, byli nadšení nejen z projektu, ale i z přátelské atmosféry. Měli možnost si důkladně procvičit anglický jazyk nejen při práci, ale i ve chvílích odpočinku s ostatními zahraničními studenty. Věříme, že tyto nabyté zkušenosti zúročí při svém dalším studiu.  

 

Prospěchové stipendium

Připomínáme našim úspěšným žákům, aby si požádali o prospěchové stipendium nejpozději do konce února.
více
 

Pololetní prázdniny

V pátek 29. 1. 2016 jsou pololetní prázdniny. Sekretariát školy bude uzavřen.
více
 

Soutěž Region Plzeň

V pátek 22. 1. 2016 se žáci 3.V - Dagmar Rezková, Lucie Rezková a Michael Kysela pod vedením Mgr. Ĺubomíry Kmeťové, akad.mal., zúčastnili soutěže Region Plzeň.

Po přivítání hudbou a mluveným slovem od paní ředitelky plzeňské pořadatelské školy a představitelů města se žáci pustili do práce. 

Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Dagmar Rezková bojovala v soutěži jednotlivců v kategorii "Kresba busty tužkou a přírodním uhlem". Michael Kysela a Lucie Rezková v soutěži dvojic vytvořili společně v počítači grafický návrh plakátu na téma "Přátelství".

Poté, co ukončili práci v jednotlivých kategoriích, všechny účastníky čekal zasloužený oběd. Následoval workshop 3D tisku a nakonec vyhlášení vítězů.

Konkurence z uměleckých škol z celé republiky byla velká. Zúčastnění žáci si vedli dobře a i když nevyhráli, důstojně reprezentovali naši školu. Děkujeme.

Ve fotogalerii naleznete několik momentek ze soutěže. 

 

Futsalová liga - 3. kolo

Žáci oboru Ekonomika a podnikání ve čtvrtek 21. 1. 2016 opět vyhráli svoji skupinu středoškolské futsalové ligy. Po vítězství 6:3 nad Gymnáziem Litoměřická, 3:0 nad OA Holešovice a 7:5 nad SPŠPT Podskalská postoupili do finále. Blahopřejeme!

více
 

Maturitní ples 4.V

V pátek 22. 1. 2016 se koná v KC Novodvorská, Novodvorská 452/151, Praha 4, maturitní ples třídy 4.V. Začátek v 19.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

více
 

Dny otevřených dveří

V úterý 19. 1. 2016 se na naší škole od 14.00 do 17.00 hodin opět konají dny otevřených dveří. Pokud se rozhodujete, na kterou školu a obor se zapsat, přijďte se podívat k nám. Rádi Vás seznámíme s tím, co obor Ekonomika a podnikání obnáší.

Výsledky talentových zkoušek 2016

Blahopřejeme všem žákům, kteří úspěšně složili talentové zkoušky na obor Grafický design a byli přijati na naši školu. Výsledky najdete níže v tabulce.

Soubory ke stažení

  (228.642 Kb)


 

Hrdina v nominaci

Absolvent naší školy, Antonín Hrdina, byl nominován do reprezentace ČR ve futsalu a zúčastní se únorového mistrovství Evropy, které se bude konat v Srbsku. Blahopřejeme!

Talentové zkoušky 2016

Ve dnech 6. 1. a 7. 1. 2016 se na naší škole konaly talentové zkoušky pro žáky oboru Grafický design. Ve fotogalerii se můžete přesvědčit o tom, jak se jim podařilo zvládnout kresbu "Zátiší".

Vánoční prázdniny 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016

Přejeme všem učitelům a žákům příjemné a ničím nerušené vánoční prázdniny, hodně zdraví, štěstí a úspěšné vykročení do nového roku. Školní výuka opět začne v pondělí 4. 1. 2016.

Vánoční Vídeň 2015

Dne 18. 12. 2015 někteří žáci naší školy za pedagogického doprovodu MgA. Janky Šteindlerové, ředitelky školy, Mgr. Válka, Mgr. Kmeťové a Bc Hrabala navštívili vánoční Vídeň. Cílem zájezdu byla návštěva galerie Albertina a vánoční trhy.

Galerie Albertina, která se nachází v historickém srdci Vídně, spojuje atmosféru císařství s mistrovskými díly velkého umění. Uchovává jednu z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších grafických sbírek světa. Zahrnuje zhruba 50 000 kreseb a akvarelů a téměř 900 000 grafických listů od pozdní gotiky po současnost. V expoziční kolekci, jejímž ústředním bodem je jedna z nejvýznamnějších evropských sbírek mezinárodní klasické moderny - sbírka Batliner, Albertina nepřetržitě poskytuje pohled na nejpoutavější kapitoly 130 let umění od francouzského impresionismu přes německý expresionismus k ruské avantgardě až po nejnovější současnost.

Sbírka byla založena v roce 1776 vévodou Albertem Sasko-Těšínským, jedním ze zeťů císařovny Marie Terezie. Žáci měli možnost shlédnout známé listy, jako je Dürerův "Mladý zajíc" a "Modlící se ruce", Rubensovy dětské studie, jakož i mistrovská díla Schieleho, Cézanna, Klimta, Kokoschky, Picassa a Rauschenberga. Obdivovali Monetovo "Jezírko s lekníny", Degasovy "Tanečnice" a Renoirův "Portrét mladé dívky", malby Beckmanna, Mackeho, Chagalla, Maleviče, Rothka, Rainera a Katze. Albertina také vlastní architektonickou a fotografickou sbírku.

Kromě světoznámé galerie je Vídeň proslulá i svými vánočními trhy, které se konají na mnoha místech ve městě. Největší jsou u místní radnice. Tyto trhy si nemůže nechat ujít téměř žádný Rakušan. Navštíví je i velké procento návštěvníků z Evropy a nechybí ani ti ze vzdálenějších kontinentů. Celá Vídeň je vánočně nasvícena, nezapomíná se na kulturní program a všude se line vůně z tradičních vánočních pokrmů. Bývá zde až 150 stánků s rozličným zbožím a pochutinami - hračky, ozdoby, skleněné zboží, keramika, doplňky nebo perníčky, pečené kaštany, císařský trhanec, punč a horká čokoláda. Z bohaté nabídky si vybral každý, kdo ještě nestačil nakoupit dárky k vánocům.   

 

Exkurze do tiskárny

Dne 14. 12. 2015 navštívili žáci 4. ročníku oboru Grafický design za pedagogického dozoru Ing. Janovského Tiskárny Libertas, a.s.

Společnost se pyšní bohatou historií, sahající až ke konci 19. století. Během této doby prošla smíchovská tiskárna řadou změn, týkajících se především používaných technologií a výsledkem je současná moderní ofsetová tiskárna, která se zabývá archovým tiskem.

Tisknou se zde časopisy, katalogy, kalendáře, mapy a atlasy, merkantilní tiskoviny, letáky a plakáty, formuláře ...

Žáci se především seznámili s prací na archovém ofsetu. Tiskárna k tomu používá stroje KBA RAPIDA 105-4 a KBA RAPIDA 105-6 s rychlostí 18 000 výtisků za hodinu, které měli možnost vidět v chodu a byli přítomni přípravě stroje k tisku. Také je zaujala výroba ofsetové tiskové formy s přímým osvitem laserem (CtP). Z dokončovací výroby shlédli laminovačku, falcovačku, baličku do smrštitelné fólie a drátošičku. Dozvěděli se, co je to zušlechťování povrchu papíru, bigování, perforace, výsek, kašírování. K zajímavostem patřil i historický exemplář starého sázecího stroje MONOTYPE (více jak 80 let), který pořizoval děrnou pásku pro přenos dat do odlévacího stroje.

 

Futsalová liga - 2. kolo

Dne 9. 12. 2015 se žáci oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili 2. kola futsalové ligy.

Naši žáci z 1. a 2. ročníku - Anderle, Bouša, Toman, Dobřanský, Kafka, Koubek, Kraus, Vondrák, Jelínek, Pour a Šuran odehráli zápasy tentokrát na hřišti gymnázia Přípotoční. Ve všech utkáních zvítězili a postupují do dalšího kola. Blahopřejeme!

 

Dny otevřených dveří

V novém roce se na vás budeme těšit 19.1.2016 a 23.2.2016 od 14 do 17 hodin.

více
 

Přípravné výtvarné kurzy pro žáky ZŠ

Od 15. 9. 2015 probíhají na naší škole každé úterý a středu přípravné výtvarné kurzy pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ. Kurzy se konají od 15:30 do 17:30 hod. pod vedením akademických malířů. V případě zájmu Vám bližší informace sdělíme na sekretariátu školy (tel. č.: 242 446 615).
více
 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY SE BLÍŽÍ

Připomínáme všem, kteří mají zájem o studium oboru Grafický design na naší škole, aby včas odevzdali přihlášku. Můžete ji zaslat poštou nebo přinést osobně nejpozději do 30. listopadu 2015.

více
 

Výstava v galerii DOX

Žáci 3. ročníku obor Grafický design za pedagogického dozoru akad. mal. Ondřeje Šmerdy dne 20. 11. 2015 navštívili výstavu v galerii DOX, nazvanou "Skvělý nový svět".

Výchozím bodem výstavy je srovnání modelů fungování společnosti, jak v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bredbury, se současnou politickou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií. Výstava se zaměřuje na to, v čem se tyto dystopické předpovědi mýlily a jak a v čem dnešní realita mnohonásobně jejich chmurné vize překonala.

 Výstava se koná od 11. 9. 2015 do 25. 1. 2016.

 

Zájezd do neklidné Paříže

Ve dnech 13. 11. - 19. 11. 2015 se někteří žáci naší školy za pedagogického doprovodu Mgr. Válka a Mgr. Mazourkové zúčastnili zájezdu do Paříže, městě nad Seinou. Zájezd je určen především žákům 4. ročníku, obor grafický design. Tyto poznatky obohatí jejich znalosti při maturitních zkouškách.

Paříž je kulturním městem prvního řádu. Nacházejí se zde památky snad ze všech architektonických slohů. Kromě Eiffelovy věže a Louvru je možné obdivovat supermoderní čtvrť La Défense, plnou mrakodrapů a supermoderních staveb. Zde stojí také nejznámější moderní stavba Paříže - Grande Arche (foto č. 1), vybudovaná roku 1989 k 200. výročí Francouzské revoluce. Ihned po příjezdu do Paříže byla v souvisloti s tragickými událostmi z pátku 13. 11. uzavřena všechna muzea a galerie. Přesto žáci postupně s odvoláním plošných omezení navštívili některé památky. K Vítěznému oblouku (foto č. 2) se bohužel nedostali, ale prošli se po Rue Lepic okolo domu van Gogha, zamířili k bazilice Sacre Cour (foto č. 3) a k Muži procházejícímu zdí od Jeana Maraise. Prožili jedinečnou atmosféru ve čtvrťi Montmartre, kde se nachází slavný noční podnik Moulin Rouge (foto č. 4), známý jako kolébka francouzského kankánu. Snad nejvíce se těšili na muzeum v Louvre. Vchod do tohoto muzea tvoří velká skleněná pyramida (foto č. 5), která se stala jednou ze známých dominant Paříže. V muzeu Louvre se nacházejí sbírky umění z celého světa od nejstarších dob naší civilizace. Mezi nejznámější díla patří Mona Lisa (foto č. 6) od Leonarda da Vinciho, Otroci od Michelangela nebo malířské dílo symbolizující francouzskou revoluci od E. Delacroixe - Svoboda vede lid na barikády. Neméně zajímavé bylo i muzeum moderního umění d´Orsay, procházka přes zahrady Tuileries a jedna z nejlákavějších památek Paříže - chrám Notre Dame na ostrově Cité (foto č. 7). Prohlédli si Sorbonu, prozkoumali okolí Les Halles (tzv. Břicho Paříže) a náměstí Seiny. Když se řekne Paříž, každému se vybaví silueta Eiffelovy věže (foto č. 8), jejíž výška až na vrchol antény je 324 metrů. Eiffelovka nabízí nejen úžasný výhled na celé město, ale i noční pohled na rozsvícenou Eiffelovu věž je nezapomenutelný zážitek (foto č. 9). Z důvodu omezení se bohužel nedostali do Pantheonu (foto č. 10). V rozlehlé kobce jsou zde uloženy ostatky například. J. J. Rousseaua, Voltaireho, Emila Zoly, Alexandra Dumase, Victora Huga, Marie Curie-Sklodowské ...

Počasí se vydařilo a žáci si odnesli mnoho zajímavých zážitků nejen z navštívěných galerií, ale i z Paříže jako takové. Bohužel jejich výlet byl poznamenán teroristickými útoky a při svém pohybu po městě potkávali na každém rohu ozbrojené vojáky a policisty, kteří hlídali bezpečnost v ulicích. Navzdory počátečním obavám z dalších ozbrojených útoků se všichni vrátili zdraví, spokojení a do jednoho okouzleni pověstnou elegancí a půvabem města.

Více fotek naleznete ve fotogalerii z Paříže.

 

Ředitelské volno

V pondělí 16. 11. 2015 bude volno ředitelky školy. Přejeme všem žákům a učitelům ničím nerušený prodloužený víkend. Připomínáme, že v úterý 17. 11. 2015 je státní svátek. Po oba dny bude škola uzavřena.

více
 

Přednáška

V úterý 10. 11. 2015 se uskutečnila na naší škole pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Grafický design přednáška MgA. Jiřího Tomana na téma "AUTORSKÁ PRÁVA".
více
 

Návštěva Univerzity JEP v Ústí nad Labem

Ve čtvrtek dne 5. 11. 2015 navštívili žáci 4. ročníku oboru grafický design den otevřených dveří na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
více
 

Futsalová liga - 1.kolo

Vybraní žáci z prvního a druhého ročníku naší školy oboru ekonomika a podnikání se zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy.
více
 

Výstava v Gulzan Concept Store & Gallery

Výstava studentských filmových plakátů G.A.P. education se bude konat v Gulzan Concept Store & Gallery, Národní 37/38, Praha.
více
 

Designblok 2015

Žáci 3.V obor Grafický design se v doprovodu akad.mal. Ondřeje Šmerdy zúčastnili výstavy Designblok 2015.
více
 

Workshop

Dne 15.10.2015 se uskutečnil na naší škole workshop.

Workshopem žáky 1. a 2. ročníku naší školy provedl Miroslav Hofman, majitel firmy 2N Telekomunikace a Martin Lípa z Leaders Club & Academy workshop. Žáci se seznámili s jejich praktickými zkušenostmi a nešetřili lektory svými dotazy. Za pedagogický sbor se zúčastnili Ing. Šiková a Bc. Hrabal MBA.

 

Jedeme v tom spolu

V sobotu 3.10.2015 se naši žáci zúčastnili akce"Jedeme v tom spolu".

Akci pořádal Modrý klíč s Městskou částí Praha 12, s Městskou částí Praha Libuš a s dalšími partnery. Jedná se o zážitkové a sportovně relaxační putování ze zastávky MHD Sídliště Libuš na Obchodní náměstí v Praze 4 Modřanech. Účastníci akce mohli jako dopravní prostředek využít koloběžku, kolo, kočárek, invalidní vozík nebo MHD či "pěškobus". Tady na všechny zúčastněné čekaly ukázky prací a stánek, kde hendikepovaní z Modrého klíče prodávali své výrobky.

Za naši školu se zúčastnili žáci druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání, kteří na sportovním hřišti předvedli své sportovní dovednosti. Sobotní počasí se vydařilo a i přes nízkou návštěvnost si všichni putování náramně užili.   

 

Divadelní představení v anglickém jazyce

Dne 29.9.2015 navštívili žáci čtvrtého ročníku představení divadelního spolku The Bear v Redutě.

Repertoár spolku je charakteristický komunikací s diváky a aktivním zapojením do her a žáci shlédli představení The History of England Part II. Seznámili se tak blíže s britskou historií od dob Olivera Cromwella až po součastnost, navíc měli příležitost uplatnit a procvičit své znalosti anglického jazyka.

  

Očima fotografky - film

V měsíci září se v Lucerně konalo promítání filmu "Očima fotografky". Jeho premiéry se zúčastnili i vybraní žáci naší školy.

V tomto filmu režisér Mináč zdokumentoval osud jednoho z těch, kteří neměli to štěstí dostat se včas do bezpečí Wintonovým vlakem. Je to osud jeho vlastní matky, energické 84leté Zuzany Mináčové, která patří k největším osobnostem slovenské a české fotografie. Vystavovala v 30-ti zemích a její fotografie světových filmových hvězd z festivalů jsou legendární. A přece tuto úspěšnou optimistickou ženu pronásleduje celý život děsivé tajemství z dětství. Jedinou možností, jak se smířit s minulostí, bylo promluvit o celém příběhu její dětské lásky. Mináčová nás s humorem pro ni typickým provede zásadními zvraty 20. století, fašismem, komunismem, kapitalismem a odhalí principy své umělecké tvorby, zákulisí fotografování hvězd, ale také svůj dramatický osobní život. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Přípravné výtvarné kurzy pro vysoké školy

Od 15. 9. 2015 budou probíhat na naší škole každé úterý a středu přípravné výtvarné kurzy pro uchazeče na vysoké školy Kurzy se budou konat pod vedením akademické malířky Ireny Mudrové. V případě zájmu Vám bližší informace sdělíme na sekretariátu školy (tel. č.: 242 446 615)

Přpravné kurzy na vysoké školy

Název kurzu: Kresba a malba

Kurzy vede: ak. mal. Irena Mudrová

Termín: úterý, středa

Čas: 15.30 - 17.30 hodin

Ceny kurzu: 1 lekce (2x60 minut)  350,- Kč 

                       4 lekce (1 měsíc)      1 000,- Kč    

                      12 lekcí (3 měsíce)    2 400,- Kč   

 

Seznamovací kurz 1. ročníku - Jánské Lázně

Ve dnech 6. - 9. září 2015 se konal seznamovací kurz třídy 1.MV.

Žáci v rámci kurzu navštívili Jánské Lázně a okolí. I přes nepříznivé počasí se vydřil výlet na Černou horu a procházky v krásné přírodě Krkonoš. Pobyt byl spojen se sportovním a společenským vyžitím s cílem vzájemného seznámení žáků. Seznamovací kurz se žákům líbil a odvezli si mnoho krásných společných zážitků. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Hlavní prázdniny

Od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 probíhají na škole hlavní prázdniny. Všem žákům přejeme pohodové prázdniny plné zážitků a slunečných dnů.
více
 

Sportovní dopoledne

Dne 25. 6. 2015 se žáci prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání zúčastní sportovního dopoledne ve squash areálu Novodvorská, Cholupická 431/24, Praha 12.
více
 

Exkurze do The Chemistry gallery

Dne 24. 6. 2015 se od 11:00 hod. zúčastní žáci třetího a druhého ročníku oboru Grafický design výstavy obrazů v The Chemistry gallery, Bubenská 1, Praha 7 Holešovice. Pedagogické vedení MgA. Ševčík.
více
 

Vyplácení prospěchového stipendia

Upozorňujeme, že od 23. 6. do 26. 6. se vyplácí stipendium za maturitní zkoušku dle stipendijního řádu školy.
více
 

Sponzorský dar pro Modrý klíč o.p.s.

Dne 9. 6. 2015 byl předán výtěžek z charitativní akce Májová slavnost 2014 Modrému klíči o.p.s. podporující aktivní život lidí s mentálním a kombinovaným postižením
více
 

Kurz golfu

Dne 16. 6. od 14:30 pořádá škola ve spolupráci s Českou golfovou federací kurz golfu pro naše žáky.
více
 

Veslařský závod Pražské primátorky

Dne 5. 6. 2015 Dukla ovládla tradičně závod osmiveslic na Primátorkách. Vítězná posádka osmiveslice složená z párových veslařů startovala ve stejném složení s Jakubem Podrazilem, žákem 4. M. GRATULUJEME!
více
 

4. místo na mistrovství Evropy v Polsku

Na poznaňském jezeře Malta vyvrcholilo veslařské mistrovství Evropy. Žák 4.M Jakub Podrazil se umístil na 4. místě. Blahopřejeme!
více
 

Výtvarný plenér a sportovně turistický kurz

Od 31. 5. do 5. 6. 2015 se žáci prvního ročníku oboru Grafický design zúčastní výtvarného plenéru a žáci prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání sportovně turistického kurzu. Pedagogický dozor Mgr. Tereza Mazourková, Mgr. Jakub Jokeš, ak. mal. Irena Mudrová. Žáci budou ubytováni v penzionu Dvůr Stráň, více na www.penzionstran.cz
více
 

Májová slavnost

Dne 29. 5. 2015 se koná od 16:00 - do 20:00 hod. Májová slavnost naší školy. Jde o charitativní akci na podporu Modrého klíče. V programu této slavnosti je vernisáž prací žáků školy, předávání maturitního vysvědčení čtvrtým ročníkům a stužkování žáků prvního ročníku. Slavnost se uskuteční v divadle Dobeška, Jasná I. 1181/6, Praha 4. Jste srdečně zváni.
více
 

Ústní část maturitní zkoušky 2015

Od 18. 5. do 25. 5. probíhá na naší škole ústní část maturtiní zkoušky 2015. Fotografie z průběhu maturitní zkoušky naleznete ve fotogalerii v sekci Ze života školy.
více
 

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Všem našim žákům blahopřejeme k velmi dobrým výsledkům a drzžíme palce v další části.
více
 

Reklama polygraf 2015

Dne 13. 5. se žáci třetího ročníku oboru Grafický design zúčastní 22. veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů v PVA EXPO Praha Letňany. Fotografie naleznete ve fotogalerii.
více
 

Mistrovství ČR juniorek U19

Dne 3. 5. se konalo Mistrovství ČR v basketbale. V týmu hráček USK Praha byla Lucie Kůželová, žákyně prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání. USK Praha ve finálním zápase vybojovala první místo. GRATULUJEME!
více
 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2015

Od 4. 5. do 6. 5.konají čtvrté ročníky písemné zkoušky společné části Maturitní zkoušky 2015 (didaktické testy, písemné práce).
více
 

Exkurze do Městské knihovny Praha

Dne 5. 5. se žáci prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání a Grafický design zúčastní exkurze do Městské knihovny v Praze. Pedagogický dozor Mgr. Tereza Mazourková.
více
 

Exkurze do Národního divadla

Dne 5. 5. se žáci druhého a třetího ročníku oboru Grafický design zúčastní exkurze do Národním divadle. Pedagogický dozor PaedDr. Hana Hrzalová a MgA. Jindřich Hájek.
více
 

Odborná praxe

Ve dnech 13. - 24. 4. 2015 probíhá odborná praxe třetího ročníku oboru Grafický design (82-41-M/05).
více
 

Prezentace praktické části maturitní zkoušky

Dne 22. 4. proběhne prezentace maturitních prací praktické části maturitní zkoušky čtvrtého ročníku oboru Grafický design (82-41-M/05)..
více
 

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Soubory ke stažení

ikonka Výsledky přijímacího řízení  (210.505 Kb)


 

Exkurze do tiskárny Tomos Praha a.s.

Dne 30. 3. se žáci čtvrtého ročníku oboru Grafický design zúčastní exkurze do tiskárny Tomos Praha a.s., Ohradní 1079/59, Praha - Michle.
více
 

Praktická část maturitní zkoušky

Dne 8. 4. 2015 se koná praktická část maturitní zkoušky čtvrtého ročníku oboru Ekonomika a podnikání (63-41-M/01).
více
 

Odborná přednáška na téma Technologie tisku a potisku reklamních předmětů

Dne 26. 3. se koná pro třetí ročník grafického designu odborná přednáška s paní Lenkou Bezděkovou z firmy ADORE na téma „Technologie tisku a potisku reklamních předmětů“.
více
 

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Soubory ke stažení

ikonka Výsledky přijímacího řízení  (218.68 Kb)


 

Nominace Miroslava Routka na Mistrovství Evropy ve fotbale

Miroslav Routek, žák 4.M oboru Ekonomika a podnikání byl nominovám na Mistrovství Evropy ve fotbale do Německa. Držíme palce.
více
 

Odborná přednáška a workshop na téma Ideový plakát

Dne 24. 3. proběhne od 10:55 hod. pro žáky třetího ročníku oboru Grafický design s BcA. Ondřejem Jiráskem přednáška a workshop na téma "Ideový plakát".
více
 

Přihlášky na management sportu a obchodních firem

Přijímáme přihlášky na obor Ekonomika a podnikání zaměření Management sportovních klubů a obchodních firem. Připomínáme, že přihlášku je nutné odevzdat do 15. 3. 2015.
více
 

Šance pro studium grafického designu

Pro mimořádně nadané zájemce, kteří se pozdě rozhodli, nabízíme ještě dvě volná místa pro obor Grafický design. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
více
 

Dny otevřených dveří

10. 3. od 14:00 do 17:.00 hod.
V případě zájmu (po předchozí domluvě)
Po - Pá od 8:00 do 16:00 hod.
Přijďte se podívat do příjemné atmosféry naší školy.
více
 

Exkurze v art archivu BigMag

Dne 5. 3. se žáci čtvrtého ročníku oboru Grafický design zúčastní exkurze do výtvarného archivu BigMag v Praze Písnici.
více
 

Miroslav Routek zajistil remízu s Portugalskem

Remízou 1:1 s Portugalskem ve fotbalovém utkání vstoupili reprezentanti do 19 let do přípravného turnaje La Manga ve Španělsku zásluhou stopera Miroslava Routka žáka 4.M, který dal ve 33. minutě jedinou trefu.
více
 

Jarní prázdniny

Ve dnech 23. 2. - 27. 2. 2015 probíhají na naší škole jarní prázdniny. Škola bude uzavřena.
více
 

Středoškolská futsalová liga

Dne 18. 2. se vybraní žáci oboru Ekonomika a podnikání zúčastní divizního finále Středoškolské futsalové ligy v hale Jižní Město, ulice Květnového vítězství.
více
 

Stipendium za 1.pololetí školního roku 2014/2015

Žáci, kteří splnili kritéria prospěchového stipendia za 1. pololetí školního roku 2014/2015 si mohou zažádat o stipendium do 27. února. Stipendium bude vypláceno 10. 3..
více
 

Maturitní ples

Dne 29. 1. 2015 se od 19:30 hod. koná v Kulturním centru Novodvorská, Novodvorská 1013/151, 14200 Praha 4 - Lhotka maturitní ples čtvrtých ročníků naší školy.
Maturantům přejeme příjemnou zábavu.
více
 

Druhé kolo talentových zkoušek pro školní rok 2015-2016

Ředitelka školy vyhlásila termín druhého kola talentových zkoušek na 3. 2. 2015. Bližší informace získáte na sekretariátu školy.
více
 

Výtvarná soutěž REGION 2015

Dne 23. 1. 2015 se vybraní žáci oboru Grafický design zúčastní výtvarné soutěže REGION 2015 v Plzni. Soutěž je určena pro žáky uměleckých oborů středních škol.
více
 

Soutěž ve veslování pro žáky 9 tříd ZŠ

Dne 20. 1. se koná na naší škole od 10 hod. soutěž pro žáky 9 tříd ZŠ ve veslování na trenažérech pod vedením olympionika Jakuba Podrazila, žáka čtvrtého ročníku.
více
 

Středoškolská futsalová liga

Dne 15.1. se vybraní žáci oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili 3. kola Středoškolské futsalové ligy. Naši žáci se utkali s žáky Smíchovské střední průmyslové školy s výsledkem 6:1. Po sedmi vítězstvích postupujeme do celopražského finále. Fotografie naleznete ve fotogalerii. GRATULUJEME
více
 

Talent roku 2014 - FUTSAL

Dne 11. ledna převzal cenu za 2. místo Talenta roku 2014 ve futsalu žák čtvrtého ročníku obodu Ekonomika a podnikání Antonín Hrdina (Slavia Praha). Gratulujeme
více
 

Prezentace klauzurních prací

Ve dnech 19. a 20. ledna budou probíhat na naší škole prezentace a obhajoby klauzurních prací žáků třetího a čtvrtého ročníku oboru Grafický design z předmětu Navrhování. Harmonogram naleznete v sekci škola - klauzurní práce.

Výsledky 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2015-2016

Soubory ke stažení

ikonka Výsledky talentových zkoušek  (194.919 Kb)


 

Termíny přípravných výtvarných kurzů

17.12.
Vždy od 15:30 do 17:30 hod.

Přípravné výtvarné kurzy budou probíhat pod vedením MgA. Šůstka a MgA. Ševčíka.
Cena jednoho kurzu činí 300,- Kč (2 hod.).
více
 

Termín podání přihlášky na obor Grafický design (82-41-M/05)

Připomínáme, že v případě zájmu o studium oboru Grafický design, nezapomeňte včas odevzdat přihlášku. Přihlášky se odevzdávají do 30. listopadu 2014.
více
 

Klauzurní práce 2014/2015

Od 1. 12. 2014 probíhají klauzurní práce všech ročníků oboru Grafický design. Více viz. přiložená tabulka v sekci Škola - Klauzurní práce. Fotografie a vybrané práce žáků naleznete ve fotogalerii.
více
 

Předvánoční Drážďany 2014

Dne 15. 12. se žáci naší školy zúčastní zájezdu do Drážďan pro shlédnutí historických památek a vánočních trhů.
více
 

Schola Pragensis 2014

Dne 20. 11. - 22. 11. 2014 (od 9:00 do 18:00 hod.) se koná burza středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru v Praze. Číslo našeho stánku je 116 a naleznete nás v 1. patře. Adresa konresového centra: 5. května 65, 140 21 Praha 4
více
 

Výtvarná soutěž pro žáky devátých tříd základních škol

Dne 17. 10. se konala na naší škole výtvarná soutěž pro žáky devátých tříd ZŠ v kresbě zátiší a kresbě komiksu na téma "Moje město".
Z celkového počtu 34 soutěžících se na 1. místě umístila Mariya Kuliková (ZŠ Na Smetance, P2), na 2. místě se umístila Alexandra Pangrácová (ZUŠ Hurníka) a na 3. místě se umístila Markéta Dušátková (ZŠ Žižkov Kutná Hora). Všem soutěžícím děkujeme za účast.
Fotografie z průběhu soutěže naleznate ve fotogalerii. BLAHOPŘEJEME!
více
 

Odborná exkurze na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

Dne 6. 11. se žáci čtvrtého ročníku oboru Grafický design zúčastní celodenní odborné exkurze na fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
více
 

Udělení ceny

Žáci prvního a druhého ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže společnosti Open Society Of Artists - World Union of Culture a obdrželi cenu "Madame Humanité" pro rok 2014. Jedná se o tyto žáky: Petr Kindl, Fatoumata Camara, Lucie Rezková, Jakub Vepřek, Karolína Wichová. Slavnostní předání ceny proběhne 23. října v 17:00 hod. na Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 857, P9 - Horní Počernice. BLAHOPŘEJEME!!
více
 

Vernisáž prací našich studentů.

Dne 7.10. se koná v 19:00 hod. vernisáž prací našich studentů ve spolupráci s Ústavem průmyslového designu při ČVUT v Praze. Místo konání: Dům U Minuty, Staroměstské nám. 3/2, Praha 1. Srdečně Vás zveme.

Designblok´14

Dne 10. 10. se žáci druhého ročníku oboru Grafický design zúčastní v rámci Designbloku výstav v Art House Colloredo-Mansfeldkém paláci, Praha 1 a v Openstudiu, Dům U Minuty, Praha 1.
více
 

Podzimní maturitní zkouška

Dne 11. 9. 2014 se koná podzimní maturitní zkouška čtvrtého ročníku. Žákům přejeme hodně štěstí.
více
 

Kurz golfu ve spolupráci s Českou golfovou federací

Škola pořádá pro naše žáky každé úterý ve spolupráci s Českou golfovou asociací - Mgr. Filipem Jettmarem kurz golfu.
více
 

Výsledky žáků u státních maturit

Opět jsme byli velmi úspěšní u státních maturit. Přehled výsledků a možné srovnání jednotlivých škol naleznete na www.cermat.vysledky.cz
více
 

Nejlepší amatérka golfového turnaje Ladies Thale Slovakia

Žákyně 3.M Johanka Šteindlerová se ve dnech 19. - 26. 6. zúčastnila nejvyšší profesionální soutěže v golfovém turnaji na Slovensku. Obdržela cenu nejlepší amatérky. Gratulujeme!
více
 

Přípravný výtvarný kurz zdarma

Dne 16. 9. se koná úvodní dvouhodinový přípravný výtvarný kurz zdarma. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Přijďte si zakreslit pod vedením akademických malířů do příjemné atmosféry naší školy. Těšíme se na Vás.
více
 

Jakub Podrazil vítěz 101. Pražských primátorek

Dne 8. 6. se uskutečnil závod osem mužů ve veslování na Rašínově nábřeží. Náš žák a reprezentant Dukly Praha Jakub Podrazil zvítězil. BLAHOPŘEJEME
více
 

Klauzurní práce 2. pololetí školního roku 2013/2014

Od 6. 5. 2014 probíhají klauzurní práce všech ročníků oboru Grafický design.
více
 

Májová slavnost

Dne 29. 5. se konala od 16.00 do 21.00 hod. charitativní akce naší školy "Májová slavnost" v divadle Dobeška, Jasná I 1181/6, Praha 4 - Braník. Děkujeme za účast a Vaše příspěvky.
více
 

Odborná exkurze do Drážďan

Dne 26. 5. se žáci prvního ročníku oboru Grafický design zúčastnili odborné exkurze do historického centra Drážďan.
více
 

Úspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky

Ve společné části maturitní zkoušky z předmětů matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk měli naši žáci 100% úspěšnost. Nejhorší známka z matematiky byla za tři. Gratulujeme!
více
 

Aktivita naší školy pro veřejnost

Dne 17. května 2014 se naše škola účastní Libušsko-Písnického Jarmarku.
více
 

Workshop s MgA. Aldinem Popajou

Dne 12. května 2014 úspěšně proběhl workshop pod vedením MgA. Aldina Popaji na téma „Technologie klasické malby“. Workshop byl určen pro žáky třetího ročníku oboru Grafický design.
více
 

Workshop s akad. arch. Davidem Vávrou

Dne 7. května 2014 úspěšně proběhl workshop pod vedením akademického architekta DAVIDA VÁVRY na téma „Hlavní město“. Workshop byl určen pro žáky druhého ročníku oboru Grafický design.
více
 

Šance do oboru Grafický design

Ředitelka školy rozhodla o otevření druhé třídy oboru 82-41-M/05 Grafický design, kde jsou ještě poslední volná místa. Podrobné informace sdělíme na sekretariátě školy tel. č.: 242 446 615. Neváhejte nás v případě zájmu o studium kontaktovat.
více
 

Šance do oboru Ekonomika a podnikání

Pozor nepropásněte využít šanci ke studiu v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na management obchodních firem a sportovních klubů, kde jsou ještě volná místa. Podrobné informace sdělíme na sekretariátě školy tel. č.: 242 446 615. Neváhejte nás v případě zájmu o studium kontaktovat.
více
 

Praktická část maturitní zkoušky oboru Grafický design

Dnes 4. 4. 2014 začala praktická část maturitní zkoušky čtvrtého ročníku oboru Grafický design.
více
 

Laureát soutěže Studentský design 2014 Patrik Šilha

Žák čtvrtého ročníku oboru Grafický design Patrik Šilha obdržel cenu Laureáta soutěže. Blahopřejeme všem žákům - Barboře Cukrové, Sylvii Mozoliové a Patriku Šilhovi, kteří se zúčastnili této soutěže a byli nominováni do celostátního kola.
více
 

Prezentace praktické části maturitní zkoušky

Dne 22. 4. se konala prezentace praktické části maturitní zkoušky oboru Grafický design. Všem žákům čtvrtého ročníku blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí. Fotografie naleznete ve fotogalerii
více
 

Praktická část maturitní zkoušky oboru Ekonomika a podnikání

Dnes 1. 4. 2014 začala praktická část maturitní zkoušky čtvrtého ročníku oboru Ekonomika a podnikání.
více
 

Kurzy animace

Od 4. února 2014 začínají každé úterý kurzy animace.
V případě zájmu se objednávejte na tel. čísle 242 446 615.
více
 

Výtvarná soutěž Hong Kong, China 2013/2014

Naše škola se účastní mezinárodní soutěže výtvarných škol v Číně.
více
 

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ekonomika a podnikání

  více
 

Maturita 2013/2014

Veškeré informace a dokumenty ke konání maturitní zkoušky naleznete v sekci Škola - Maturita.
více
 

Výchovné poradenství

Na naší škole vykonává činnost výchovného poradce PaedDr. Hana Hrzalová.
více
 

Klub mladého diváka

Klub mladého diváka na naší škole zahajuje svoji činnost.
více
 

Dny otevřených dveří

  více
 

Schola Pragensis 2013 č. stánku 254.

Děkujeme, že jste navštívili náš stánek, doufáme, že se Vám líbil a zveme Vás na dny otevřených dveří. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.
více
 

Výtvarná soutěž Region Plzeň 2014.

Dne 24. 1. 2014 se naši žáci zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže určené pro žáky uměleckých oborů středních škol.
více
 

Výtvarný a sportovní plenér v Chorvatsku

Podzimní výjezd žáků čtvrtých ročníků oboru Grafický design a oboru Ekonomika do Chorvatska.
více
 

Technická závada v budově školy

Z důvodu havárie elektroinstalace je uzavřena do konce tohoto týdne (5. 2. – 7. 2. 2014) budova školy – výuka odpadá. Termín zahájení vyučování je pondělí 10. 2. 2014.
Děkujeme za pochopení.
více
 

odkazy

ze života školy